HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 651.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

18
ART. 2l.
Al wie door middel van te koop of tentoongestelde, l
verkochte of verspreide drukwerken de verbindende
krachten der Wetten of Wettelijke verordeningen, of den
daaraan verschuldigden eerbied zal hebben aangerand,
tot ongehoorzaamheid daaraan zal hebben aangespoord
of verdedigd zal hebben, hetgeen onder strafbedrei-
ging verboden is, wordt gestraft met eene gevangenis
van zes maanden tot drie jaren.
Met dezelfde straf wordt gestraft, al Wie , op ge-
lijke wijze, zal hebben opgezet tot haat of minachting
tegen de regering van het moederland of van de kolo-
niën of bezittingen van het Rijk in andere Werelddeelen.
Anw. 25.
Met gevangenisstraf van eene maand tot een jaar
en geldboete van 10.- tot 500.-, te zamen of afzon-
derlijk, wordt gestraft, smaad, hoon of laster, gepleegd
door middel van te koop of tentoongestelde ,verkochte
of verspreide drukxverken, jegens openbare ambtena-
ren of gestelde magten en jegens openbare ligehamen ‘
uit meer dan één persoon bestaande; al is het ook
· dat geen persoon uitdrukkelijk zij aangeduid en onver-
schillig of die ambtenaren, gestelde magten of ligeha­
men in het moederland of in de koloniën of bezittingen
van het Rijk, in andere werelddeelen, zijn gevestigd.
Met dezelfde straf wordt gestraft, op gelijke wijze
gepleegde hoon of laster jegens vreemde Souvereinen
of hoofden van buitenlandsehe regeringen, alsmede
jegens vreemde diplomatieke agenten.
De vervolging der in de vorige zinsnede van dit