HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 605.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

‘ l
l
16
sing der beantwoording, buiten het geval waarin voor-
afgaande betaling kan worden gevorderd,wordt gestraft i
met boete van f 50.-- tot f 500.-, met gevangenis
van zes dagen tot drie maanden.
ART. 20.
Tot het aanplakken van gedrukte of ongedrukte
geschriften, platen en teekeningen is alleen bevoegd ·
hij, die daartoe door het hoofd van het plaatselijk be-
stuur is aangesteld of eene bijzondere vergunning heeft
verkregen.
De onbevoegden, die deze daad plegen, worden,
behoudens hunne verantwoordelijkheid voor den inhoud `
der stukken, alleen uit dien hoofde gestraft ,met boete
van f lO.- tot 200.- met of zonder gevangenis-
straf van zes dagen tot eene maand.
§ 5. Van misdrijvingen en overtredingen door
middel van drukwerken gepleegd.
ART. 21.
Die door middel van eenig te koop of ten toon ge-
- steld, verkocht of verspreid drukwerk, zich aan misdrijf
of overtreding schuldig maakt, wordt met dezelfde straf
gestraft, die bij het in N. I. geldende strafregt tegen zoo-
danig misdrijf of overtreding is bedreigd. De omstandig-
heid, dat het misdrijf of de overtreding door middel der
drukpers is gepleegd, kan door den regter als ver-
zwarende omstandigheid worden aangemerkt, en geeft
hem de bevoegdheid, om de bedreigde straf, zelf met
een derde boven het maximum, te verhoogen.