HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 618.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

W " Y Y W Ex
H
1 ';
§ 15 j
ll
Q ART. 17. tt
l De drukker van tijdschriften is verantwoordelijk
i voor den geheelen inhoud van het tijdschrift, zoodra
1 de aangewezen schrijver of niet kan worden vervolgd j
. of veroordeeld, en het vonnis niet tegen hem kan
`ï worden ten uitvoer gelegd.
. ART. 18.
A Onafhankelijk van deze verantwoordelijkheid des
drukkers, wordt elk artikel, hetwelk geene bloote
nieuwstijding of aankondiging bevat, door den schrijver
geteekend.
Bij verzuim hiervan wordt het tijdschrift waarin 4
het ongeteekend artikel voorkomt in beslag genomen _
L
en verbeurd verklaard. `
De Gouverneur­Generaal kan dispensatie van dit
voorschrift geven.
. ART. 19.
ä De onderteekende beantwoording van persoonlijke j
V5 aanvalling, gispingen of beoordeelingen, moet in het e
eerstvolgend nummer of de eerstvolgende aflevering,
j na het inkomen daarvan , kosteloos in het tijdschrift
A waarin de persoonlijke aanval, gisping of beoordeeling
voorkwam, worden opgenomen.
Bedraagt de beantwoording meer dan het dubbel
van het oorspronkelijk artikel, dan kan voor het meer- l
i dere voorafgaande betaling worden gevorderd. ïà
E Voor den inhoud der beantwoording is de onder-
j teekenaar alleen verantwoordelijk. W€lg€1`1Hg van plaat-
l l
i _ J- Wi 4 H i