HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 579.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB14

§ 4. Bijzondere voorzorgen omtrent tijdschriften.
A R T. 14.
Onder tijdschriften worden verstaan alle dag- en
weekbladen en alle op gezette getijden of binnen __
oenig tijdbestek, bij afleveringen uit te geven druk- i
werken, geene tien vellen druks uitmakende.
ART. 15. i
Greene uitgifte van tijdschriften wordt toegelaten
dan onder deze voorwaarden:
1°. Dat op elk nummer de naam en woonplaats
` des drukkers zij vermeld.
2°. Dat een exemplaar twee uren vóór de uit-
gifte aan het hoofd van het plaatselijk bestuur is
afgegeven, tegen een kosteloos bewijs van ontvangst.
Het voorschrift van n°. 2 is niet van toepassing op in
Nederland gedrukte tijdschriften, die in N. I. 1
worden uitgegeven. Q
è
A RT. 16.
Elk tijdschrift, dat aan de eerste voorwaarden j
van art. l5 niet voldoet, wordt in beslag genomen en
verbeurd verklaard, en de drukker daarenboven ver-
oordeeld tot eene geldboete van 200.- tot f 2000.-
Overtreding der tweede voorwaarde het voor-
gaand artikel gesteld, wordt gestraft met eene boete
van 50.- tot 500.-, en wordt alleen vervolgd
op de klagte van het hoofd van het plaatselijk bestuur.
ä