HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 593.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

7 if _' Y E Ww
p 4.`
l
#1
11 jj
i
QS .13 g
i De verkooper, uitgever en verspreider zijn ver- jj
j antwoordelijk, zoolang zij den drukker niet aanwijzen.
De drukker is verantwoordelijk zoolang hij den
schrijver niet aanwijst. l­
E De aanwijzing van ee11 persoon, hetzij als drukker,
hetzij als schrijver, die niet aan de regtsmagt van de
lg. regterlijke eollegien in N. I. is onderworpen, is on­
Q voldoende , om de verantwoordelijkheid van den aan- I
wijzer op te heft`en.
ä
§ 3. Algemeene Voorzorgen.
i
il A R T. 12. I
Elk drukwerk is voorzien van den naam en de j
woonplaats des drukkers e11 11itgevers. Elk drukwerk,
l dat aan deze voorwaarde niet voldoet, wordt in be- ii
slag genoinen en verbeurd verklaard.
De verspreider wordt daarenboven gestraft, met
‘ eene boete van j` 50.-- tot f 1000.-
· Aar. 13.
Van elk in N. I. gedrukt alsmede van elk elders,
dan in Nederland gedrukt, maar in N. I. uitgegeven .
_ drukwerk, is de dr11kker of uitgever verpligt, voor _
J de uitgifte een door hem onderteekend exemplaar te
I zenden aan het hoofd van het plaatselijk bestuur, ee11
ander exeiuplaar aan den Oflieier van Justitie en
I ee11 derde exemplaar aan de Algemeene Secretarie.
A 1 De drukker of uitgever ontvangt kosteloos ee11
I bewijs van ontvangst. jl
i Overtreding dezer bepaling wordt gestraft niet
boete van f` 50.-- tot _/` l(l(H_>_
W
k`
L1
X
* i
ï l
i pn` ,**,7,, fl f fl-_-¢`£f‘