HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 563.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

E
,2
ll
12
pl
kennisgeving. Binnen zes maanden na die kennis-
geving, wordt, zoo er geene vervolging bestaat, de {
borgtogt opgeheven. j
Hetzelfde heeft plaats bij overlijden en bij elken
overgang van het beroep, onder welken titel of bena-
ming ook.

An ir. 9. v
De voorafgaande bepalingen zijn van toepassing Q
op hein, die voor of in de plaats van een ander
optreedt.
3
A R T. ll).
Al wie, zonder voldaan te hebben aan de voor-
waarden i11 art. 1, 3 of 5 vermeld, een in art. 1
vermeld beroep uitoefend, verbeurt eene boete van
flO0 tot _f500 en wordt hem tevens gelast zijn ï
beroep te staken. Bij voortzetting wordt hij veroor-
deeld tot gevangenisstraf van drie tot twaalf maanden
@11 Worden zijne winkels en bergplaatsen, nadat het i
veroordeelend vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, j i
door het hoofd van het plaatselijk bestuur gesloten.
Deze bepalingen zijn ook van toepassing, ingeval
de uitoefening van het beroep door den Gouverneur
_ Generaal in overeenstemming inet den Raad van N. I. _
is verbonden. j
E
§ 2. Verantwoordelijkheid.
ART. ll. I
Ieder is verantwoordelijk voor hetgeen hij schrijft, i
drukt, uitgeeft, verkoopt of verspreidt, waar het Q
drukwerk ook het licht heeft gezien,
z