HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 654.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

‘ Qïlèäxä
in
it
A t
daartoe ongeschikt te zijn, en verleent in dat geval,
daartoe termen vindende, na de sluiting, eene ver-
goeding der werkelijk geledene schade.
Indien, uithoofde van de ongeschiktheid der
plaats, de sluiting is gelast, zal te dier plaatse niet gg
dan op magtiging van den Gouverneur-Generaal een
_- i in art. 1 vermeld beroep kunnen worden uitgeoefend.
In de gevallen bij de tweede en derde zinsnede
van dit artikel bedoeld, wordt tevens de borgtogt ’
opgeheven, bijaldien geene vervolging behoeft te
worden ingesteld.
ART. 6. à
De borgtogt is noch voor beslag door noch voor j
overdragt aan derden vatbaar. Hij is verbonden ter j
zake van elke veroordeeling, krachtens het reglement,
of ter zake van misdrijf of overtreding door middel L
van drukwerken gepleegd, uitgesproken , en zal, door H
betaling van boete of kosten verminderd, binnen
veertien dagen, nadat daarvan aan den belangheb-
bende is kennis gegeven, tot het oorspronkelijk door
den Gouverneur-Generaal bepaald of nader te bepalen
bedrag, moeten worden aangevuld.
ART. 7. j
Wanneer de veroordeelde niet is degeen, door
wien de zekerheid gesteld is, geschiedt het verhaal
eerst dan wanneer de beteekening van het vonnis
niet binnen veertien dagen door betaling is gevolgd.
ART. 8. ;
i Hij, die zijn beroep staakt, geeft daarvan kennis
aan het plaatselijk bestuur en ontvangt bewijs dezer
i

i