HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 578.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

AIR T. 3.
Zij die tijdens de invoering dezer verordening een
in art. l vermeld beroep uitoefenen, zijn gehouden,
binnen eene maand na de afkondiging van dit
Reglement op gelijke Wijze en gelijken voet, de bij `
de voorgaande artikelen bevolene schriftelijke aangifte -·
te doen en borgtogt te stellen.
ART. Lt.
De zekerheid wordt in gereed geld, of in als
middel van geldbeleg erkende sehuldbrieven, bij
’s lands kas, ter plaats waar het beroep of de handel
wordt uitgeoefend, in bewaring gesteld; over haar
bedrag wordt jaarlijks eene rente van vijf ten hon-
derd, of zooveel meer of minder als de sehuldbrieven
Waarin zij gesteld is, afxverpen, aan den belangheb-
bende uitgekeerd.
ART. 5.
De Gouverneur-Generaal kan den borgtogt binnen `
den gestelden grens van 200 tot 5000 vermin-
deren of vermeerderen. Hij kan in het belang der
openbare rust en orde, in overeenstemming niet den
Raad van N. I., bij een met redenen omkleed besluit,
de uitoefening van een in art. l vermeld beroep,
aan een bepaald persoon verbieden en het gebouw,
waar het beroep wordt uitgeoefend, door het plaatselijk
bestuur doen sluiten. j
J Hij heeft gelijke bevoegdheid wanneer de plaats
waar het beroep uitgeoefend wordt, hem blijkt