HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.53 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

l
l
7
vreenid werden, dan dat zij haar beter Eerst als dàt bewerkt was, zou men weer
leerden verstaan. Het gevaar. in dat alles in et vru eht verder kunnen gaan in de
op zich zelf reeds gelegen voor een rustige richting, die de laatste jaren gevolgd is
ontwikkeling van den gang van zaken in geworden.
Indie, werd zijns inziens nog belangrijk De in hare algemeene strekking in het
vergroot door een zeer snellen groei van vorenstaande weergegeven bladzijden be-
het liuropeeseh onderwijs aan lnlanders, vatten zóóveel wat voor een juist begrip
waarbij volstrekt onvoldoend gerekend ook van het sociaal standpunt van den
werd met het absorptie-vermogen der schrijver op koloniaal gebied de aandacht
ln d i s eh e samenleving, om maar niet te verdient, dat wij een eenigszins uitvoerige
gewagen van de lnlan dsche maat- rnededeeling n·oodig hebben geacht.
*<Cll€¢l>Dïi· Vatten wij ons oordeel in enkele woor-
l)e slotsom van `t betoog is (blz. 17), dat den samen, daarbij allereerst hulde bren-
· `t onderwijs ,,voor ’n langen tijd niet zoo- ggjqd aan den vorm van het betoog, dan
zeer gericht (moet) worden op de vorming meenen wij te moeten verklaren, dat veel
van enkele duizenden intellectueelen, - - die van hetgeen daarbij werd uitgesproken
er voorsliands waarschijnlijk al meer (zijn) een_ sedert jaren reeds vernomen, stellig
dan er een behoorlijk emplooi kunnen vin-- niet geheel ongegronde veroordeeling be-
den -­ maar zich thans weer, als vroeger. vat van hyper-Westersclie of overijlde
nagenoeg uitsluitend (moet) aan- denkbeelden, die in vroegere of latere ja-
passen aan de behoeften der nog zoo een- ren hrm weg gevonden hebben in de ln-
voudige inheemsche samenlevin·g en zich landgehe onderwijspolitiek in Indië. Tege-
voo r al (moet) e on-centre e r en op lijkertijd evenwel mogen wij niet verzwij­ j
een economisehe OD heffing GC- gen. dat de aangehaalde beschouwingen
zer laatste, met behoud van eigen natie- tevens in groote mate den stempel dragen
naal leven." van hetgeen den schrijver persoonlijk en l
Wat wij nu doen -- verklaart de schrij- velen met hem aangenaam zou zijn, zon-
ver, na te hebben doen uitkomen, dat het der dat zij zich voldoende daarbij reken-
een regel is van en voor alle tijden, dat schap geven van hetgeen in een samen-
p ol i t i e k e zelfstandigheid slechts be- leving als de inheemsche in Indië, met hare
staanbaar is, waar economische zelf- eigenaardigheden van maatschappelijken
standigheid bestaat. - wat wij n u doen en geestelijken aard. tot de practische mo-
l is ontbindend werken; zelf de brandstof geljjkheden behoort. En zeker schijnt ons
aandragen. die straks door anderen zal de indruk niet juist, dien het betoog in
g worden ontstoken; het veld effenen voor het algemeen wil vestigen, als zouden het
politieke demagogen, opdat hun voet zich inzonderheid de hoogere in·stellingen van
j straks aan geen steen stooten moge. Maar onderwijs zijn, de instellingen, uitgaande
i wat wij beh oo ren te doen -· aldus de boven de dagelijksche eisehen en behoef-
- « practische gedragslijn, welke de heer Co- ten van de inheemsche maatschappij, waar-
lijn aan on·ze onderwijspolitiek in Indië over de staf moet worden gebroken.
l voorschrijft -. wat wij beh o o ren te Ongetwijfeld is het waar, dat in groote
( doen, allereerst in het belang van de in- inate als uitvloeisel van genoten onder-
heernsehe maatschappij zelve, is er zorg wijs onder de vijftig millioen ln-landers
voor te dragen. dat de lnlandsehe samen- enkele duizenden personen zijn (blz­ 18),
leving als g e h e el meer ontwikkeld. eco- die zich geplaatst- vinden in een toestand.
nomisch sterker worde; meer spankracht waarin zij een rol te vervullen hebben. ver
en meer absorptieverinogen verkrijge. uitgaande boven hun persoonlijke betee-