HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

E
· 5
A I. Gaarne zou men geneigd zijn om, ten
(gj September) deele althans. de verklaring van dat feit
Im€_d_n te zoeken in de mededeeling van den
W H F R d {B Z. h inge; t schrijver in het ,,Woord vooraf" (blz. IX),
V C? lie? ${1136 6 aal _ ICH d, 6;; dat hij zijn geschrift niet gericht heeft tot
Om FB mbäut dçï Yáêerv ïq giïïê vçlêrï van hen, die Indië grondig kennen, maar voor-
ïjïs lëad u. ïêrlä ä H.; KO] male al hen heeft willen bereiken. wien het niet j
('H tuk`k lms T Hèd O J ‘ "r (31,, 1{ man·gelt aan algemeene belangstelling.
ïïaaïs u hfmftvan ‘ lf? ïnltmqgê d " doch die door uiteenzettingen en betoogen I
m aar Be Yêrwê ‘ S6 zu QD .€I‘ van administratief­technischen aard afge- r
voorgrond. dat zij voor het oogenblik zich qchrikt mudên Zim I
wenscht te beperken tot den hoofdinhoud ` Varravan bevrediging te kunnen geven ,
van het geschrift: de beschouwmgm m de brengt echter die mededeeling ons veeleer
eerste twee hoofdstukken omtrent de ln- het tegendeel In het algemeen Zou Wm j
ändlïchset bïW_ï1glH;ït_ï° den gl; een zoodanigen kring van lezers, dien de
êsc Bh ee S1 _i1C‘ 1 g 6 schrijver ~ om zijn eigen woorden te ge- j
S Lkurs êrvfnmh g' _. bruiken ­­ zich van meet aan voor oogen r
Zij zal daarbij zooveel mogelijk het be- had Ueqtêld Zeker met verlangd mozcp
mog age? lm Zlmc lïoolïmäkkên rege; worden. dat zij op administratief en staats- 5
. EH Hg E _ag€m€‘?äJSçdç S en aan er rechtelijk gebied zich in vermoeiende de-
¤' ­ . . .
asc äjlwmäuh ul mdmï geven Wdïï tarls zouden begeven. Juist om dre reden
äêïlk E) naar faar Op? tee VO? Fï VX; evenwel zou het tegenover dien kring van
, fu Ggïm 0 em we amäï Cm _* lezers in dubbele mate noodig zijn go-
de bedoelingen van den schrijver noodig weest mm Een Smatkundig CH Smä,[s_
is. r
rechtehjk met groote behoedzaamherd
Ileggei de ;gM襤g­ dat d lm Zeg omrramg van
WSF,. C Vaag lgêt läu kvm., en gêact er zorg te dragen en tot ons leedwezcn was
Sclmver an. ers 6 Fm cm Zlm gêwêês _ het telkens en telkens weder het gemis .
deze koloniale studie tot het einde toe (_ _ . , _
daarvan, waarop wij sturtten, zelfs naar
Ome aandacht gêspamien hêçft gehoulden het hoofdpunten van het betoog betrof.
Alleen al het fert, dat dre studie, zooals het
,,Woord vooraf" ons zegt, de persoonlijke
j, impressies weergeeft van eene, na vroe- Tijdelijke ontstemming.
j gg V<~=_<=¥m verbljaf in lm- met wml- De agomooa indrukken weergevende
de Dolmêkê b€dO§mïïH__l2HdErH°mï{l? tm` die een hernieuwde kennismaking met de
r penrers en van e arrj e espre rngen. _ ­ ­­ - __
ll welke de heer Colijn op Java en Sumatra ïndlschê mêmschapplydan Schrm {IF gm`
’ _ indrukken rn vele opzichten verblrjdend -
` met personen van allerlei stand en rang en ontplooit in het www Voomfe al WOW
r vm rerS<=h¤l@¤d@¤ leedml heeft gem dig zrob bot voorspel. aa den rozor moet
ZOLI äOlSä33.I”l‘ h€bblïU çlm de valqyachtlngen *OO[‘bQy€id@]’] OD de Ol'lV€I‘Vl,Ild€ noodza-
Vaï G3 wat tot hij ‘ Oogäte FD te V?€m?‘ kelijkheid van een principieelen ommekeer
en IE Yêrwac mg€H_ 86 ty Zooa S tek op den weg van het koloniaal regeerings-
lïïs äeltbj¤l<@¤­ dï j<@¤¤fq]êm1¤>j var; yn naad. Een ommekeer als jaren aaaral
rn ou o onze eeurse ing nre e­· _ ­­ ­ , ,
, antwoord reeds ­- wn herrnn·eren slechts aan het
l ‘ welbekend.e pleidooi van den heer Colijn
l o Uitgegeven te Amaoaram, rtv. Dagblad VM 1918 m het twdschrjït ­­$<=h1ld en PW
en Drukkerij ,.De Standaard". 1928, 145 blz. ~ hem voor oogen ll€€Tl gestaan.
l
l
l