HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 37

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.52 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

35 I
van den heer Colijn: ,,Koloniale vraagstuk- de samenstelling van den Volksraad, in Ai
ken van heden en morgen." ons blad het volgende opgemerkt:
S]gtW0m·d_ ,,Met het blijkbaar algemeen gevoelen" in
Aan het einde van onze beschouwingen _ äemogldeh die Bêwgjndïntiani daar? goeie? ii
op e inzic ten van e e en van e wee e .
i 5e€€k0m€H[ is h€'f geheel ï1’1 Clêli .·‘I€€$ï dël3.I‘­ Kamer, in I het Voorloopig Verslag aan het
§ van en van onze vroegere koloniale arti- woord - ,.dat een algeheele herziening van
kelen, dat wij alsnog een siotwoord daar- de indische Staatsregeling on het oogenblik j
aan verbinden. Een slotwoord, dat feitelijk niet g€W""$Cht ï$· stemt d6 °“d€Yg€‘
i niets anders dan een herhaling kan zijn t€€k€“d€_t"’“ VOHC in- Gelijk hij rwds .
van hetgeen in Onze nummers van 18 meermalen uiteenzette. zal de Indische Staats- jï
i Augustus en 10 September ti. is opge- l°"€““’*· "'a.ï"T‘*ï” d”"“ fm “‘3“S "°g."°°“ Q
g g€CiI`3.§Z,`€Il 't·'l]ZlglHg Zêll Zl_]l1 gebracht, IU S3- =’
_ merkt. menhang met de overigens in de laatste ja-
Het gers/[6 der hier bedoelde mdaCüO' ren op staatkundig gebied in Indië tot stand ”
· Haak? artikelen. -· ··OUZ€ Taak in hïdlëu gekomen hervormingen z.i. voldoende 1
­ is verschenen tw aalt dagen vóór het ruim te bieden voor de ontwikkeling
boek van den heer Colijn te Amsterdam van nieuwe vormen en verhoudingen. Hij is
vgykyjjgbaäy Wgyd g€$’[€]d‘ gn yygg ggvrrijd XCCUSZIIIS Välli OOI‘d€€i, dat liêt it1€1tStC woord I
aan de koloniale paragraaf van het Vcykig. ill (i€ZCIl OIlt?'ii(i{CiiIlf«l'S§l'ZiIl2 ti”lZlIlS l'CCCi$ ZOU
zingsprogram 1929 der R. K. Staatspartii. Zêj"_g"$DrOk€“· Doch v°°’”daf tot “i"’“""’ mi" ii
In dat arükcl gaven Wij aan Onze Darm ziening wordt overgegaan, dient eerst hetgeen
het bescheiden advies. in haar stembus- met Oiitstaan läï mug gelegenheid tot fushgç
. ontplooiing te krijgen. Alleen op deze wijze zal y
program Ondernmaer €€n__aal?VuHmg OD tc het mogelijk zijn. de Staatsinstellingen van Ne·
i H`€m€U‘ Weerbw de Darm ultsmgêkt dat derlandsch-Indië te doen groeien in de richting,
ter voorbereiding van staatkundig zelfbe­ Welke de €,­Va,­i,,g der komgmjc jaren ajs dg ‘
stllllf Vêm de deelen des Rijks buiteli meest gewenschtc zal doen zien. De vraag, oi t
Europa, ,,e en rustig laten door- in de toekomst een herziening van de Indische ;
werken van Bestuurshervorming en staatsregeling door een commissie zal zijn ;
, Staatsinrichting is een eerste eisch." "OO' te b€T€ïd€¤­ ZH! OD hêï ïïidSïïD­ WHHYOD
, Nadat Wij van lïêt geschrift van dem zich de noodzaak van zulk een herziening
[ Oud-Minister Colijn hebben kennis geno­ dolejkbqêvoêlanl aai de leed Va" dc dm be"
men, moet, op de in deze reeks artikelen ïlêädfue erwmm moeten llordw b€°°r'
; aangewezen gronden, dit advies te meer `
nog met nadruk naar voren worden ge- Naar onze besliste overtuiging berust
bracht. die regeeringsverklaring op een juist in- [
Ten slotte werd op 10 September j.l., zicht in Nederland’s taak, dit is g
naar aanleiding van de weinige dagen te- onze taak, in Indië, voor het huidige
voren in de Memorie van Antwoord van tijdsgewricht.
den Minister Koningsberger overgelegde Die verklaring zij tevens het antwoord
conclusiën ter zake van de eerlang bij de van de Nederlandsche Volksvertegenwoor­
Q Staten­Generaal in openbare behandeling diging op het boek van den Oud-Minister i
komende wetsvoordracht tot wijziging van Colijn. i
i A
i
I! . ­='
K ,__,,,___,