HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 36

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 8.52 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

34
komst minder gunstige ervaringen uitge- dan de autoriteit van zijn woord, die deze
sloten zonden zijn, --- niemand zal het a olïd€1'$ïCUl¤§I mOC$ï $ïäV€¤­
nriori durven beweren, Als in elk ander Docu ï¤<l€1'dää¢l te @€11ï5IC1` tijd die ïC€·
ttjcltggltgljjk \'C1`k_ vvgydt Zgkgy ()()]g itt do l§Cll€I'l ZlCll VOO]? CH lil OHlTllSkCUb3.l`CI'l VOUTI
instelling van den Volksraad de volmaakt- zich "ool`« doo stellig ·· het is ooroios
heid niet gevonden. Te minder nog zou door oos gozofïo _ zal het beleid voo de
. an voor msierimgen van aten aard en-- ïiwerina zich daarnaar hebben te rich-
waelrt mogen worden in een land als lndie. loo Ov hot <><>g<->¤biil« ovoowol Zou omg
dat. wat staatkundige en maatschappelijke stop in dirm Zin torooht het Vortroowoo
aaatatdttatd aanaaatr Zatt Z O O V a r nog der Indische bevolking verloren doen gaan j
van de volmaaktheid verwijderd is. io doo omst dor Vo"kla"mg°“ van R°%'
Vast staat het echter voor ons dat ver- ri"? oo Ooooroostuur oo ooo indruk Wok'
nietiging van het bestaande en elke offi- kon van Wa“k°lm°°diFh6ld* het Neder' r
eieele stap daartoe, als de aan·wijzing van loodsch gezag o“Wam`d';q‘ __
een Staatseornmissie, hoe die ook samen- _MCu_ bemêpê ` met uw heel- çohm " _
gesteld zou worden. niet alleen een v o or- zich om Op het Voorbeeld van Eug‘;ï1mjd’
nnrrnn maar Cvcnzëcr aan nrravnn dat nretlgeschroomd heeft de commissie-
d e daad zou zijn tegenover een V o l ks- äjmon uit te Zenden met Een Oügevçar gb"
l r . ` ‘ , . .. lijk doel. Het kan den heer Colijn niet on- g
raao, die tot dusverre noch in zijn hou- bekend nan dat de uitzending van da r
ding ten aanzien van de Regeering, noch Cnmmrsstnlsnnnn in knroninnrnonnakn i
in de vervulling van zijn·e taak het wan- kringen in ranqarnnd met annsngè bezorgd-
tronwen gerechtvaardigd heeft, waarmede hard wordt 'nndaaasrngcn bewust nrs man
die instelling van den aanvang af in Cr Zich Vnnnn ant nnanrn dana tnaç
zekere kringen is ontvangen. Die daad, nm Stan ar_;n€d€n`Van de nnwarkrnn
onder deze omstandigheden en nu, terwijl van aan Znngranran Cnnnnnasnrrnrn Cnnnatë
de bestaande instelling nauwelijks nog zich voor aan rnsng anrnnrnnr nnnnnr W er n rg
aan de nieuwe normen heeft kunnen aan- n nnds nl Varwncrnnn van Het moet dan
passen en de onderbouw van den Volks- naar Cnrnn banana Znn dat de nnznndrna
raad eerst allengs in wording is. zou naar van ara `cnmnnssra acngnaast is de Onrvan
EYE Cïcrwëcïcïa gig € lcêeilërr d 3 E1 d V a U rnijdelijke vervulling van een bij de invoe­ ‘
.. . ring in Brrtsch-Indre van de hervorming-
Nog eens, wij ontvernzen ons volstrekt MOn,[ann_CnnrnnsrOrd andnna _ rnnt nat i
niet, dat het, zoomin als aan wien ook, ons Varna Zaaaan Onaonndncnra _ tOa_ r
aan ons gegeven is, in het boek van de Zagarna van aan ttantaartnkscna narZr€_
toekomst te lezen. Ongetwijfeld is het ge- ntnn_ O n Ct O O r d a ont tn Zoovarrn raadsr
val denkbaar, dat vroeg of laat het oor- dat __ de ondervinding heart het Ook tn t
deel anders zal moeten luiden. Teekenen dit gevat nataard _ tegen het einde van
van den ti_id echter, ernstig genoeg om aan Zoodanig tijdperk att dan aard dar t
voor liet oogenblik zich schrikbeelden Val? mai; aiiegr wai oppositie ademt, opnieuw
(llCll Zllll`(l til SCllCDDCll, bCStZlZll'l llZiZll` DUS zich teu strijde tO€I·uSf_ ‘
\`(3lCll lll€ï Cll XVZlZU` (1C l°l€€l` lïCl" Ijg Ngdgrlandschg Rggggyjtqg tot Havol-
loops het terrein van zijne staatkundige ging van dat voorbeeld op te wekken, mist
liesniegelillêëwl 'C1`lï<>ï C11 de mëdêdêelitlïl elken goeden grond en dit in dubbele mate L
waagde. dat liij. wanneer hij niet geheel nog, wanneer voor de wenschelijkheid van
mis zag, teekenen van dien aard meende stappen van dien aard geen betere motie- ,
re bespeuren (blz. 52). was het niet meer ven zijn bijgebracht dan die in het boek
ä
i
{