HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.54 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

33
X. nadat de voorstelling tot de ware gedaante
(2 October) was teruggebracht, niets anders was dan.
a EINDBEgg[{·OUWINGEN_ I`ïl€lZ·VCl'§2§l'0Ollllg van gebied, eene renro- "
j Een daad van Slecht Staata ductie van het bestaande. Ondanks zijne
[ beleid. ook nu weer met het oog op den V ol k s- o
t . .. . raad herhaalde veroordeeling (blz. 94) a
i Samenvattend wat hij in het tweede _ . . .
j~ . .. _ ian Westersch-democratische instellingen.
hoofdstuk schreef, constateert de schrijver .n J _ .. . a Y H ‘ .
, (blz. 9.2). dat de nja van aen moet-ariseiiea “‘ fm °" "‘”“’h"‘??“g“‘”m """ °°“ ”"` i
i _ _. a ` a ledig parlement gelijk, zonder nochtans de t
j iegeeiingsvorm, door ons bestuursstelsel __ X ­ _ W
, aaaumnac aa loaa Gauw Vartaganwoop wezenlijke kenmerken daarvan te bezitten. -
digd, voor Indie voor goed voorbij is. Die ïdf dn jcalmlveln Värdçr een mcuvlïw ,
j Zicuswaza is Ook aa Oma. volksr aa d, die, details in de regeling s
Sinds ongeveer het vierde eener eeuw wm de Samenstelling daargêlalêm m hm i
__ betoogt hij __ is om ba ons èn bij aan wezen van de zaak eenvoudig was de E
7 deel der, inheemsche bevolking het besef Oude msmumg met hm dcldcn en ne
levendig, dat de medewerking der inge-- bmkän _ _ _ _
1 Zotaaca bij hun lotsbastcmmmg kwalijk Wijnontveinzen ons niet, dat de schrijver -
kan worden ontbeerd; een feit, waarop wij Flamlnn de gedachte vm. van Znïn Slcldn
l mede reeds het licht deden vallen ter weer- mt mn plan nu de C C n l g C nnlnsslng Zon ‘
logging too d€€l€’ van gansch aodors loi_ zijn. Nlaar aan den anderen kant kan hij W
al dende beschouwingen van den schrijver, net Ons niet tw kwade duiden- dat- WMV ­
c die echter thans verklaart. dat op dat punt (nc nénc <>¤l<>SSi¤2 Ynn nnl ‘='Yïlää=ï$l¤l<· llüïlf ‘
f zelfs geen verschil van meening bestaat. Mine beginselen * êënê ODlO$$lng· div ­·
{ Dat Vorsohü oooobaayt g_ Zooals hij oo- toch wel de vrucht van ernstig nadenken {
merkt - zich eerst als de vraag van het er van Ynn Overleg Zn] zijn äïnwnêsl -· l
i jl oo aaa do oroo komt oo in ooo betoog, zóó teleurstellend is, ons vertrouwen ook
dat na al hgtgggyj Vooraf jg gggglgn Ong in l)€gll'lS€l€l”l zelve lllêt 2l'OOl ïl’l€€I` käll
/ grootgudgcls Ontgaat geeft dc Schrijver Zijll. lUl:€g€l’ldCCl kill'] Ol'lZ€ l`)GVll’ldll'lg. Vïll
ons de verzekering, dat hij tegenover het ääügääï de werkelijke beteekenis van de T
~ d i lc tta U te o W E r k van vroeger __ dg denkbeelden, waarin ten slotte het betoog -
Waarlijk niet malscllê qualiücatig Vindt van den schrijver tot practische vormen t
i ]']"lCl1 aan het slof van het hoofdstuk - kwam, ONS slechts V€I`St€I‘kCl] llnl het Stand'
thans een staatkundige constructie heeft nnnb T€€d$ mëêïmälëïlïü O¤Z€ koloniale HY-
bepleit, die ,,haar grondslag vond in de tikeleningenomenidat VOOT de ¤ïg€¤'fï¤ i
oiaooaardigo Samoostomoa dor [ooisoho van eene he r zie n i n g der bestaande in- al
( maatschappij en die rekening hield zoowel Stellingen CU Vëm €€H V O O Y be Y C i cl i n
met de staatkundige capaciteiten als met al of niet langs dell Weg van eene Staats­
j (lg gtagtkjjngljgg lygljqgffgjq djgy maat- C()lTlmlSSl€, VHN CCHC ZOOCl€ll1ltï€ ll€l‘ZlCUlllg'. è
j schappij". vooralsnog g e e n e n k el ste e k h o n-
. De geachte schrijver duide het ons Cl en d a r sïument is aan gev o e r d, j
Z wederom niet euvel, dat wij bij het lezen Gelijk wij reeds in het licht stelden: de
l van die woorden zekere verbazing niet Volksraad, zooals die thans is en werkt. l
konden verhelen. heeft ~­ het zou geheel ongerechtvaardigd
De constructie, waarin ten slotte zijne zijn het tegendeel te beweren ­ aan alle _
denkbeelden concreten vorm verkregen, door de omstandigheden toegelaten ver- f
bestond in een gewest, dat in beginsel. wachtingcn beantwoord. Dat in de toe- _`