HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 8.54 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

32

Vorstcnlanden. waar alleen de admini- nog grooter deel van de lnlandsche amb- g
s 1 ra t i e v e reorganisatie noodig was. tenaren eischen stelt. waaraan zij zich niet ’
de gewesten Soerakarta en Jogjakarta meer of niet dan met groote moeite kun-
op hetzelfde tijdstip onder de be- nen aanpassen. en die - de schrijver ver-
ginselen van de bestnurshervorming zijn zwijgt het niet -- in geen geval anders [
gebracht. Sedert dien datum heeft dus de dan met groote schokken was door te voe-
j hervorming over het geheele grondge­ ren. mag het een gunstige verklaring lï
bied van .Java en Nladoera ingang ge- heeten (blz. 84), dat zakelijk in werke- .
vonden. lijkheid er niet veel was, dat de algemeen-
Wat betreft de staatkundige zijde heid van een afkeurend oordeel zou kun- f
van de reorganisatie. is voorts het tijd- nen rechtvaardigen. i
stip, waarop voor het go u v e r n em ent Wat aangaat hetgeen de schrijver ver-
Oost- Java de zelfbesturende pr 0 vincie der mededeelt over bedenkingen, die men
Oost-Java in de plaats zal treden, bepaald in bestuurskringen voor de toekomst ge- jl
op 1 Januari 1929. Hetzelfde ligt. indien wij voelde, is het onze indruk, dat verstandig
wel ingelicht zijn, met den aanvang van beleid mogelijke bezwaren van dien aard j
1930 in de bedoeling voor het gewest Mid- eveneens te boven zal komen.
den-Java. waarmede de invoering van het Alleen op één punt meende de heer Co-
nieuwe stelsel voor Java en Nladoera vol- lijn met die bezwaren geheel te moeten in-
trokken zal zijn. stemmen. Dat punt betrof de R e g e n ten 1
Voor het eiland S u m a t r a maken. op Java en Madoera. voor welke de vrees j
naar wij reeds vermeldden. de wijze van bestond, dat zij. voorzooveel nog niet ge- iä
toepassing en het tijdstip van invoering schoold in het leiden van politiek getinte .
1l<ë1‘ l1€Y»'O1‘1111112 alsnog 511 Indië @@11 111111t vergaderingen of tegenover onwelwillend ,
van voortgezet onderzoek uit. gestemde elementen, als Voorzitter van
Den in·drnk besprekend, dien hij bij zijn den Regentsehapsraad het aanzien zouden J,
bezoek aan Java omtrent de werking van inboeten, dat zij vanouds in de lnlandsche ·
het nieuwe stelsel in de provincie West- maatschappij bezeten hebben. Erkennend, ;
Java had vernomen. deelt de heer Colijn dat op den duur alle Regenten in staat zul- g.
mede. niemand ontmoet te hebben, die met len moeten zijn om zelf ..de koe bij de
de hervorming onverdeeld ingenomen horens" te vatten. werd door den schrijver
was. Tegelijkertijd evenwel erkent hij, dat uitvoerig de noodzakelijkheid betoogd van
de zakelijke argumenten bij de critiek eene voorziening. welke de mogelijkheid
n·iet zeer sterk waren en de enkele feiten. zou openen om de Regentsehapsraden,
waarvan hij melding maakt, bevestigen zijn naar het genoegen van den Regent, door
oordeel (blz. 83). dat daarbij niet veel is. een ander ambtenaar. bijv. den Patih, te
dat waarlijk hout snijdt. doen presideeren. g
In aanmerking nemend het veelomvat­ Blijkbaar heeft de heer Colijn zich niet
tend. ingrijpend karakter van de hervor- K<·>l1C€l OD de 1100gtë gesteld Vëm de b€· ‘
ming en den korten duur van het tijdperk. staande voorzieningen. Artikel 22 van de
waarin zij in de westelijke provincie van JïC£«IC11tSCl1a1DSOfdOHHäHti@ JH Ilëï ï11d1SCl1 ,
Java heeft gewerkt. wekt het veeleer ver- Staatsblad 1924 No. 79, behelst reeds de
wondering, dat de moeilijkheden niet van bepaling, dat de Regent als Voorzitter van
veel ernstiger aard zijn geweest. Voor een den Regentschapsraad bij verhindering ­-
nieuwe regeling als deze. die aan een niet de beoordeeling van- dit feit is aan hem-
gering deel van de thans in dienst zijnde zelven overgelaten - door den Patih
tïnropeesehe bestuursambtenaren en een kan worden vervangen.