HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.51 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

31
gunstiger zijn dan ten aanzien van zijn op de artikelen 119 tot en met 121 van de
eiland-gewesten onze algemeene indruk .,lndische Staatsregelin·g". V
; was: S c hij n voor w e r k e 1 i_j k h e i d . Die beide wetten, tot stand gekomen on-
l De schrijver zelf is, zouden wij zeggen. der het Kabinet-Ruys de Beerenbrouck.
{ zich niet geheel onbewust daarvan ge- vormen te zamen een zóó veelomvatten­
weest. ,,Vanité d`auteur". wat aangaat den grondslag van koloniaal bestuur, dat.
de concrete ontwikkeling van zijn denk- terecht. de heer Colijn gemeend heeft ook
. beelden. zet hij vèr van zich. Aanstonds dat onderdeel niet over het hoofd te mo-
'ttï daarop echter verrast hij ons weer met gen zien.
( dithyramben over onverwijlde noodzake- Na ’n beknopte geschiedkundige inleiding.
i lijkheid van een herziening der ·lndische die voor ons doel geen bespreking eiseht. J
. staatsregeling naar betere begrippen, het zet de schrijver (blz. 80) de hoofdkeniner- ‘
.,primum verum" van alle koloniale wijs- ken van die bestuurshervorming uiteen.
`ä heid enz., die niet bepaald van een besehei- A d m in ist r a t i ef wijst hij als zoo-
Q den uiting van gedachten getuigen. danig aan: schepping van groote gewes-
Met het oog juist op het enorme belang ten, overdracht van bevoegdheden van
5 der zaak achten wij het noodig onze stel- den Landvoogd en de Departementshoof­
ling ten opzichte van de denkbeelden van den op de Gouverneurs van de nieuwe gc-
A den schrijver scherp te omlijnen. De goede westen; ontvoogding van het lnlandseh
( verstandhouding en loyale samenwerking, bestuur. Z
è welke in de Nederlandsche politiek tus- Algeheele reorganisatie van het z.g. _
sehen den heer Colijn en zijne partij eener- lïuropeesch bestuur had o.m. aan die op- _
zijds en ons blad anderzijds bestaan. ont- somming toegevoegd kunnen worden.
i slaan ons van de noodzakelijkheid, te ver- S taatku ndig wordt de bestuurs- .
klaren, dat elke overweging van persoon- hervorming omschreven als vooral hierin
` lijken of partij-politieken aard bij de be- ï€ b€S'f~€1£1H. dat twee nieuwe äl1ïOüOm€ EC- A
< ggrdgeljng van dit gegghyjft (mZgj·Zjjdg l11CC11SCl1£1j)])€111 de D10 ViI1C1C C11 zelf- (
volkomen is uitgesloten. standige regentschappen in het
In een volgend artikel moeten wij ox er leven Zijn geroepen, met verdwijning van A
‘ de Bestuurshervorming nog iets zeggen, de krachtens de wet van 1903 bestaande E
3 om daarna de slotsom uit deze besehou­ ï`€$$OF'ï€11 der gewestelijke raden CH met
i Winge], te trekken, invoeging van de bestaande stadsgemeen-
ten in het provinciaal verband. Z
. ]X_ Zooals de schrijver doet uitkomen, was. F
. (1 October) toen·hij zijn mededeelingischreef, de uit- Q
A Bcstllurshervormin voering nog beperkt tot eenp r ovin cie l
- g' op Java (West-Java), terwijl de instelling ;
Vóór wij het veld der eritiek verlaten van de beide andere gou vernemen-
ï en den schrijver in de samenvatting van ten (toekomstige provincies) ver- J
J zijne denkbeelden aan het slot van het moedelijk den lsten Juli 1929 zou plaats 3
J tweede hoofdstuk volgen, zal nog een grijpen, evenwel zonder gelijktijdige invoe­
J oogenblik - het belang van de zaak ring van den provincialen bestuursvorm. i
brengt het mede ­ moeten worden stil- Nader kan worden medegedeeld, dat de ,
gestaan bij het onderwerp. daaraan voor- totstandkoming van de gouvernementen .
afgaan-de: de toepassing van de Wet op Nlidden- en Oost-Java inmiddels heeft .
de bestuurshervorming in Ne- plaats gegrepen met ingang van 1 Juli
derla n dsch-l ndië, thans berustend 1928, terwijl, wat aangaat de Javaansehe ;