HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 32

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.51 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

se
i
menten valt. Verder zou van den Raad ven innemen. Met andere woorden, het
ook deel uitmaken het college van deu met het oog op destructieve stroomingeu
Raad van Indië, welks vice-president als door den schrijver zoozcer gevreesde in-
voorzitter zou kunnen optreden. lieemschc element zou ook in het nieuwe
Het aantal leden vernemen wij niet; llellëiëinl niet ontbreken.
wel hebben wij op blz. 74 gelezen. dat in Evenmin is het aan twijfel onderhevig,
verband met de te verwachten inkrimping aal aan CCN ~" Olgr 0 6 l a“ Darlcmmmma l
van taak een aantal van 60 leden een vO]- stelsel ook dan niet gedacht zou kunnen _
komen overtolligheid zou zijn, --- eene on- worden; derhalve dat ,,rolv er wiss c- Z.
lllCl`l<lll2,”, waarbij de bedenking bij Ons OD, lin g" tusschen Gouvernement en opposi- j
kwam, dat de opklimining in den loop der tje evenals thans zou moeten uitblijven. j
jaren. van het aantal leden van den Volks- Ook in het nieuwe college dus zou even- I
raad tot zestig niet het uitvloeisel was mw het gevaar aanwezig zijn van Om'
van toeneming der werkzaamheden, maar wikkeling van den Sha at dam de schril Q
inn LION “·On$Oh om, bij de groote Vol., ver (blz. 76) het meest van alles ducht en ¥
selieideuheid van bevolking en dg WO;- Zelfs onverniijdelijk acht; strijd tusschen
soortigheid van belangen in Indië, de ver- Ned e r l a n de r en inh e em s ch e.
tegcnwoordiging in den Raad zoo bevredi- Meldt OOK Win de lnkïlmlülllg Väll mille al
gend mogelijk te doen zijn. Overigens zal die de schrijver (blz. 74) zich voor oogen ‘
het den schrijver, als ervaren parlementa- stelde. Hinke nlell ZlCll geen £l’OOlC VO<ll'" °
riër. stellig bekend zijn, dat vermeerde- stellingen. Zooals wij reeds zagen, zou in- 5
ring van het aantal leden veelal wel een stelling van cen eiland-gouvernement .lava
middel is om de werkzaamheden van een in de mogelijkheid van decentralisatie ver- `·
college te verzwareii, maar niet om die te moedelijk niet veel verschil brengen zoo- ,
verlichten. Hoe dit zij, om maar eenigszins min ook als dit in Nederland het geval ï
te verkrijgen ,wat ook bij een zoodanig plan zou wezen bij samensmelting van provin-
van samenstelling voor een behoorlijke ciën. Waiineer men voorts de opgaaf leest, <
vertegenwoordiging onmisbaar zou zijn, op blz. 68, van hetgeen de schrijver zelf
zou men. zoo dan al geen zestig, toch uit den aard tot de sfeer van het algemeen
zeker een niet onbelangrijk aantal leden bestuur zou blijven rekenen, en onder meer `
moeten behouden. En dit b uite n de leden in nOr OOg ljgjjdt, dat de Indische begroo- à
van den Raad van Indië, wier plaatsing in ting .. VOO; welke de $OnyijvOy ZiOn 6OnO i
het nicdewetgevend vertegcnwoordigend ,,uitholling" denkt, die, als reeds ge-
college waarschijnlijk soortgelijke staats- zegd, mede op stuk van zaken van onder-
rechtelijke bezwaren zou ontmoeten, als geschikte beteekenis zou blijken ­- en I
\'Zl2il`lllCClC een voorstel tot plaatsing van alles, wat met de begrootillg Samellltlangt.
de leden van den Raad van State in de bij voortduring bij den Volksraad behan-
Wetgeveiide Macht in Nederland zou wor- deling zou moeten vinden, kan het ook ir: ç
den ontvangen. dit opzicht niet geraden zijn, op de vluch- o
Hoe nieu evenwel over eene samenstel- tjge voorstellingen van den SCllYl.lVel‘ te
ling van den Volksraad in dien trant zou bouwen. l
deuken, het lijdt geen twijfel - alleen reeds De slotsom, wat betreft de schematische
de uitgesproken bedoeling van den Grond- uiteenzetting van de inrieliting en de taak
wetgever staat daarvoor borg ­- dat het van den Volksraad. zooals die bij de ,.be-
lnlandsch element een naar verhouding tere beginselen" van den heer Colijn zou-
aanzienlijke plaats iu het liehaani zou blij- deu passen. kan derhalve voor ons niet