HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.52 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

29
dan dat hij die onherroepelijkheid zou over hem uitgesproken doodvonnis gered.
mogen aanvaarden. Dat feit vooropstellend, acht de schrij-
li Het minste, wat men na die verklaring Ver Overigens - het verband van de be·
ZON mO€t€11 V€I‘WaCl1tC1l, is wel 21 T S C ll al- $ChOUW1U$I Olïïiïäêlï ONS.-~ fà’€€H 2I'OHdVOl-
ting van den Volksraad, waarmede de tige bezwaren aanwezig, om alsnog over I
i vooze boom mdeydaad geveld Zou Zijn, te gaan tot het in het leven roepen, op de
Tot verbazing van den lezer vindt men §{€SCi1€tSl€ wijze. Vaïl d6 '[WBC €ll8,l1<l­ l.
echter terstond daarop niets anders dan §IOUV€ïUCm€1ltCll Java en Sumatra. Meer
L de aankondiging, dat gestreefd moet wor- het sprak als een bo ek - het boek Q
`l den naar Halg ell e ele o m la alg l ii g spreekt voor ons niet overtuigend ­-, dat
van dg iii n_" Dg b0()l~ll is mmlddelg een ..onder zulke omstandigheden" taak en
lillel g@vl·()l·d(-gli, de 1- o oilag geil om- samenstelling van dien Volksraad ingrii- §
E b u i g e n, wat den schrijver nochtans niet U O H d O W ii Z i E l il 2 Z<>¤d€¤ CHOHOU te ,
l weerhoudt om van ,,ietwat he r oïek e Oh‘dOT§Iaaï1­ _ __
l inineid_ Seine eek leilini­iiglieid_ zonderheden van die noodzakelijke wijzi-
’ te hekelen van hen, die dikwert naar een hlhg "€I""'hCht­ werdt de lezer h1OtSOhh?ï
l plausibele reden zoeken, om de dingen te “'OOl` "O"Yh$l him de h‘OdOdOOhh="ï­ dat hOi t
l laten, zooals ze zijn. Een beroep op het ·~"hh “'Olhhï hh? ZOh mh- hier lh détaib ~
l groote wma van eamima ism-ia; great te geen ¤itW@rl<@¤· Welk G v@m¤d@ri¤e@¤
l ennniie end littl€ minds ge iii ieeeiiiew i) dan wel aangebracht zouden moeten wor-» `
nieei ene sterken Veer de daad. Een en_ den. En terwijl de schrijver alleen zich 1
nnngenenie Verrassing doei Zieliinineeelien niet onmachtig heeft gevoeld, om over het .,
Veer; eene Veiineeinei Wnnievei. de Selnii_ geheele koloniale beleid van een tiental .
ver zich slechts kan troosten met de ver- jhmh dch Staf th hmkch Oh de Rcgêhrlhg
¢ zuchting, dat staatkundige vergissingen hl “'h·?h`lhk hihi “'hhldOOïOhdO WOOYdOh Z
i meer Zelden eeneei eneednen Ziin ie voorite houden, hoe het wel had behooren i
i ineken te zijn. verneemt men nu eensklaps, dat .
i Die Verrassing is de Gr endw ei), die voor het leveren van de proef op de som A
i in artikel 61, eerste lid, van het verte- ·~d€ Wijsheid Vhh meer dah ééh hOF$OOh“ L
l g e n w 0 o r d i g e n d lic h a a m van Ne- hh hm hhihlh ZOh Zhh· V
, derlandsch­lndië spreekt en die -­ dit had lhthschhh S Ch O hi h t l S O li hhh de
i bij den Selniivei niiet in de nen ningen schrijver toch wel aangeven. welke de i
bliiven _ bovendien neg inet ii in Nedei, voornaamste wijzigingen zouden moeten
ldndselnlndie gevestigd eigddn_ Waarden zijn. Voor den Volksraad komt dan de ge- V
Ol) bij de Wei Vesi te Siellen Wiize bij liei heele uiteenzetting hierop neer. dat in den
gl tweede lid van dat artikel de regeling van Raad hlhhts ZOO Zhh VOO? O O h Z O R O l' -
ä de inwendige aangelegenheden van nel aantal door de gewestelijke raden van
land is Oljggdraggrii datzelfde Verte- (.lC Cllïllld·gOLlVCTl'lClTl€llt€ll JZIVH CH Sil-
l ggllwggydigglldg ligliaam ]_)Q(lg€l’[_ lll2l’[I‘Z`l g C ko Z C ll lëdtlll 318 ·'€l't€g€ll\'()()l'· i
Een Cgiifyglg Vgllçgyaad .. luidt alglelll Lll§§€l’S V2`tll <,ll(;‘ l'CSS()l'l€ll; VOOIT5 '()Ol' t C ll
O het betoog - wordt door de Grondwet in- Z O K O Y a ri H i al 0 D a H d C Y e W ij Z e C-
gesteld en moet dus blijven De ge- lt 0 zen of door de centrale Regcering I
gratiëerde misdadiger is daarmede van het li G 11 0 C in d e leden, die meer in het bij- i
-_­_ __ _ zonder geacht zouden kunnen worden het ¤
1) Wat vrij vertaald w1l zeggen, dat een ‘
ninei Rijk niei Wnidi gediend neer kleine deel van Nederlandsch-Indie te vertegen- r
geesten! xvoordigcn. dat buiten de eiland-gouverne-