HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 8.52 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

t
n 28
lijk niet geringe schakecring", zooals de west. Om maar een enkel voorbeeld te
schrijver haar noemde, van de landsbevol- noemen: het geregeld toezicht op het gel-
king van Java en Madoera in drie groe­ delijk beheer in de zelfstandige regen t- tt
pen, ieder met eigen taal en in menig op- S eh Z1 D D C H. Wëläïväü OOK de SClïl`ïlVCï'
zicht ieder met eigen zeden en instellingen, (blz. 90) de besliste urgentie beaamt, zon
De tegenwoordige pmviiicigtlê iiitlggltttg inderdaad slechts zeer weinig ·verzckerd
die juist zooveel mogelijk OD dio gtoeoee- mogen heeten in een gewest, waar de con-
ring is gebaseerd eii dgtgtttloot in de bo_ trole uit het centrum zich zou hebben uit ’
oordeeling van gewestelijke belangen en de te Stmkkên Owl lim minder dan ruim een
behandeling van gewestelijke aangelegeir te C h l i g t nl Y9g9“tSCl1aDSkäSS€H‘ ln Web
heden een eenheid en onderling begrijpen kemkhcid ZOU Een toezicht van enen
\'€l€1l`bOI`§ï. die bij samensmelting van de OFITVHHEJ. OD llêt flH€l1’lCl b€l’l€€1' lïl CCN
provinciën in groote mate zouden worden ZOO enent aantal rêgêntschappelï m€€m“’ Q
gemist, verdient uit dit Oogpunt Ve 1. d e deels op verren afstand van den zetel van t
V o o I- k o tt T boven hetgeen de heer Ce_ het provinciaal bestuur verwijderd, weldra 1
lijn zich heeft gedacht. Niet minder geldt wat wel anders dm een Schijmrcrmomm it
die voorkeur de taak van de centrale be- Nm
stuursorganen der provincie: den Gouver­ 9nn deze CH eneene redenen van b°` t
oom- oo hct gewestelijk Zelfbeetume stuursbeleid moet, naar het ons voorkomt, rt
ear eerste eisen, de aan de beamim nen ee eennneenlen een een neer Celnn
vermmg Veel. het gewest gesteld m a g en tot instellinge van een eiland-gouvernement i
moet worrien. is een zoodanige turen- J‘“"‘ °°k nn dat °°gD““t eine "°°"k“"" 1
s i te i t. wat aangaat de leiding en het toe- W O Y d Q H O H t Z C g d' t
zicht op den aigemecnen gang van zaken
en de verzorging van de velerlei belangen Volksmad {
ill het 1‘GSSO1‘t, V0O1‘€€1‘St die V&l”l de läI‘ldS- Onze beschouwingen zijn thans het punt 5
bevolking, als met de roeping van het Ne- geriaderd, waarop voor den Volksraad in
derlandsch koloniaal gezag in overeen- Indië het ,,Delenda Carthago" van den i
stemming is. Een intensiteit van dien aard. gehrijver werkelijkheid zou moeten wor-
beantwoordend aan de beginselen, die in deir T
de nieuwere tijden aan ons bewind in Indië De boom -­ verklaart hij op blz. 73 in _
ten grondslag hebben gelegen, schijnt ons ei-iigtige woorden -- de boom, waaruit
niet genoegzaam te verwachten van een deze loot (het nog bij de Staten­Generaal
tiouverneur, wiens bestuur zich zou uit- aanhangig wetsvoorstel tot herziening der
strekken over een bevolking van meer samenstelling van den Volksraad) voort-
dan 35 millioen zielen en een gebied van kwam, is vo os in den wortel en te
xoodanige uitgestrektheid, dat hij. zijne daarom moet men den boom zelf r 0 o i e n ?
vele andere ambtelijke plichten in aanmer- en een n i e u w e ll planten. Voor hem, die t
king genomen, bezwaarlijk eenmaal slechts zich op het standpunt plaatst, dat de grond- l
in het jaar de vele bestuursaideclingen en slag der huidige staatsinrichting als on-
regentschappen zon kunnen bereizen. h er r oepelijk moet worden be-
llezelfde bedenking, gemis van de noo­ sehouwd. acht hij dat wetsvoorstel geens~
dige waarborgen voor eene zorgvuldige zins zoo onredelijk, maar dat standpunt is
behartiging van zaken, zou in niet mindere niet het zijne. De in 1917-~ 1925 begane
mate zich voordoen ten aanzien van de fout is z.i. te groot geweest; de te duch-
eigen huishouding van het autonoom ge- ten gevolgen zijn in zijn oog te ernstig,