HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.54 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

l 27
van hetgeen thans reeds in zelfbestuur aan VIII.
; de provinciën West- en ()ost­.Iava is voor- (39 geetemhey) te
behouden en hetgeen de Regeering in Indië Bezwaren tegen ett3hd_ °
jr zich voorstelt, in de naaste en in verdere gouvememêntenr
äêêkïgêät dêëïaçlào;t;ïKä;êïïlê;Hiï1;1€1§ï Van de ons voorgespiegelde voordeelen _
lava wel bijzonder schraal aangenomen Hm wm gcwcstcmiïc PêsmurslmV(m?“m` .
j ` . ` als door den heer Lohjn gewenscht, is na -
a zelfs dat van eenigen oogst gesproken mag _ . . _ ,
r . , , 1 het voorgaande zeer weinig overgebleven. ,
t, worden. Ook lner weder staat de werke- U_ H tk d_U_ I, et d. d h_.. er {
Y lijkheid zeer ver van het ons voorge- ° bwa Lm 1* “tmb’ te 6 SC HJW te
houdên beeld. meende te mogen verwachten. bleek denk- ~
t VM de `_utthOthhg<= det. taak van het beeldig. In VCl'l<Cll]i{llCl(l·VZlS zijn. eiland- tt
t vertegenWoordtgehde Orgaan th de Steel. gewest. ontdaan van klinkende titels en .
,t der L€md$1.egee1.me_ Waardoor die Voet. namen en van hetgeen staatsreclitelijk en ‘
l den Schrijver Zeezeel. /v€1­W€Yt)€lijl{€iHSt€], practisch onbestaanbaar was, niets dan A
l ling hare Veerhaemete kreehteh Zee th, eene vergroote reproductie van de thans
boeten, kan na dit alles evenmin nog veel ïlilllwëïlïc llIO"l“ClC· (Mk wat dlc VGP L
l Werden VerWeeht_ Wet de eehfttvet Zet; grooting aan winst, in den vorm van meer ¤
t eaemmtteht doet hhtheh OD htZ_ eg tvaay uitgebreid gewestelijk zelfbestuur, zon
t hh eeh eeeeet tevett Vee hêtgggu eeee_ moeten opleveren, bleek. op de keper be- ·
l Zakelijk h utte h ee bgtttogtgujs van zijn schouxvd, van problematieken aard te zijn. ‘
l gewestelijke ,,Volksraden" zon moeten blij- `‘»'at daarentegen door den schrijver met I
l IC1’1• egytg gpgggtf, dig ggmgtgjjdg jjgg met §{€€ll W()()l”£l is Zlälllgêftltèïel, Zijll de b€z\':t­ *
verscheidene andere punten zou kunnen len, die uit een b es t u nrs o O ZD unt .
a worden aangevuld, maant trouwens ook legen ?ï€ll’llCllSlllCliillQ,‘ van de provineiën E
in dezen wel zeer tot voorzichtigheid. West-, Midden- Gn Oost-Java bestaan. ‘
Dg ”j·ug’[jgg, wgldgjjlçgjjdg Ijjlgtndgf`, V()Ol' Clêll SClll`l_lVCI‘, ill Wi€l’lS l7CSCll(lll·
t eleej- dgn hggy Cgljjn deel-bij tee tggtqgglg xvingen het gewest geheel of in hoofdzaak A
l ggvggyd, djg Zjjjj vgjk bggggyt tg d j g jj g jj is Cell DOlltiCl{ Oïgüiln, LliCnS'£bZt2ll` lllZ()lldel`­
g gp gy vgyyg dg vggykgtty gtgm Zgu ggvç-;tq_ ll€l(l Clälll Zljllê DlE`tTlllCll (HH Clêll V()ll<Sl'£l€lLl
t lgjdgy tg Zjjjq van dgyj dtgjjgt vgh ljgt te l<()1‘lVi€l{€ll, Wêgêll die b€ZW2l1‘€ll \'€l- `
_; onderwijs in het eiland-gewest Java voor licht minder. Voor hen evenwel, die. t
' de 35 millioen Inlanders, die het eiland be- lliCl <>¤$· de WMC liläli van liet geW€St<:· i
wgttgu, dan jy) dgn hujdiggtq Vgtkgygtgtd te lijke lW¤?Slflllll' lllCI Clllêlïlll ZOl)l{Cll, lllällï ill 1
tngggn tytggpyatgn Ovgy hgt Ondgygrtjg van LIC I)€llZ1l`ll§l,'lll§ VZIII LlC ll’lVCllCllQC l)Cl2IllfJfCll "
de geheele bevolking van Indië, ­ die rus- van liêi §ï€bi€dSd€€l, staat de Zaak
J tige, weldenkende Inlander zal, wanneer in anders. VOOY hen geldt Vóór alles de voor· »
l de toekomst de provinciale inrichting dien \'ïi€l1'dC· dat de ïlilöêllwliiliä Ylln liet KC-
politieken vorm mocht erlangen, zonder weüeliik 1'€SSO1‘i zooveel mogelijk VO0l' Y
eenigen twijfel even gelukkig, mo- eene vruchtbare behartiging van die be- -
gelijk veel gelukkiger nog zijn. lännäw bC1‘@l<¤nd zit. E
wanneer l1e1n die taak te beurt valt in een l)i€ V<>01'WääYdC brengt dacleliik 1nCd¤­
gebied met 10 à 12 millioen Inlanders, mee- dat --·- ï@IlZii uit anderen hoofde, om 0 n-
rgyjdgg]5 # djg fdgtgy Wgtg bij dg;] gghyjj. O V C l' li O lT elijk C llCZVZ1l'Cll, (.l€läl'Väh l
vgy wgdgy gp dg;] gtghtgygygnd ggygtgllçt -- lil O et V()l'LlCll E1I§{CZlCll, Will stellig lllCI'
van gelijke taal en zeden en van gelijken liet geval niet is --­- allerminst liehtvaar­ ­
volksgeest. dig worde heengeloopen over de ,,vaar­ I