HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 28

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.54 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

l
E
26 j
West-. Nlidden- en Oost-Java evenzeer lijk deze, in hoever de nog in de sfeer
zonden toelaten, indien dit. ondanks alle der Landsregeering berustende bestuurs·-
bezwaren, te eeniger tijd werd verkozen, aangelegenheden uit hun aard en met in- te
inplaats van het thans daarvoor bedoeld achtneming van algemeene politieke
bestuur op den voet van de Neder- belangen, voor decentralisatie in aan-
landsche provincie. een parle- merking kunnen komen.
mentair georganiseerd' bewind, met Had de schrijver nauwkeurig dien toets Y-
X"erantwoordelijke departementshootdeiz aangelegd, waartoe bij bij zijn verblijf in
van gewestelijk bestuur. lndië van met de practische uitwerking
De vraag blijft over ~ opnieuw volgen van het vraagstuk vertrouwde zijde onge- Z
wit daarbij den geachten schrijver - ot twijfeld de noodige medewerking had kun-
bij lJ1'lUClDlCClC 2IClïlkl1€ïd­ de gfOO‘ nen verkrijgen, dan meenen wij te mogen
[CPC lll‘[§.ICS][l`Cl{tll€lCl Vüll ll€)[ Cll€tIl(l·gCW€Si vorzokorona dat dg Oogst hen] klein Zou zijn
niettemin p ractisch wellicht de moge- gebleken; te klein om daarvoor de woor- il
lUl<l1CïU ZOU 0D€11@¤ t0'f äïmZï@11liik€ uit- lijk niet gering te achten nadeelen te aan-
lil‘Ci(.lll”lg Vätli liet gCW6StClljl< zelf- vggrden, die ­. wij Zullen er Spoedig op
bestuur, met het gevolg van grootere terugkomen .. uit een bestuurgoog- j
besnoeiïng van den werkkring van den punt van een zoodanige samensmelting
V0lk$Yë1€1di ill vergelijking mêt HC'? tot een eiland-gewest Java te duchtcn l
geen de hierboven genoemde drie provin­ zouden zijn,
eiën op Java in dat opzicht kunnen geven. De opsomming, die de schrijver op blz.
Om weder in de taal van den heer 73 geeft van de taak, die de eiland-gon- l
Colijn te spreken (blz. 65), of niet in aan- vernementen zouden moeten krijgen, be- 1
zienlijk meerdere mate de deuropening wijst trouwens reeds, dat voor hemzelf bij t
wijdte zal aanbieden, om met het voer- het zoeken van mogelijkheden van dien
tuig van de staatkundige ontvoogding in aard de keuze weldra uitgeput was. Re-
lndië binnen te rijden met de ,,four in geling van het bestuur; het lnlandsch en ,
hand", ook al staat de deur aanvankelijk (later) het Europeesch lager en middel-
nog maar op een kier. baar onderwijs, naar algemeene regelen
Het antwoord is opnieuw teleurstellend. door de Indische Regeering te stellen; de j
Hëï ligt ill de 1`<>dCi dat de C3Dë1Cï'f€ïï Burgerlijke Openbare Werken met inbe-
'il11 CCN YCSSOIT, Om Ol) ruime SCl1Z1£1l l2iI1gS grip van de jrrjggtjeg Zorg voor den In-
den weg van decentralisatie zelfbesturcn- landschen landbouw; heffing van de in-
de bevoegdheden te kunnen ontvangen. komsten, aan het eilan-d­ressort afgestaan
zekere grens moet overtreffen. Die mini- en .,n0g wel het een en ander. dat geen
mumgrens is door provinciën als de bo- opzettelijke vermelding noodig maakt," -
venbedoelde op Java en Nladoera ziedaar wat de schrijver weet te produ­ ·ï
met een zoo groot gebied en een ceeren als taak van den Provincialen Raad
zoo groot bevolkingscijier, voorts met van de eilanchgouvernementen. behoudens
een zoo belangrijke economische be- dat, tot meerderen luister van het geheel.
teekenis. ruimschoots bereikt. Of dat college eveneens met een hoogeren
nu bij samensmeltin·g van twee of titel: de met het oog op de tegenwoordige
meer van die gewesten tot een grooter representatieve instelling van dien naam
zelfbesturend gewest, op dat punt belang- in het regeeringscentrum eenigszins ver-
rijke winst zou zijn te verkrijgen, is een warrende benaming ,,Volksraad" zou
vraag, waarbij inzonderheid andere worden begiftigd.
overwegingen een rol spelen. Voorname­ Legt men nu daarnaast een opsomming