HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.59 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

l

25
­ gebracht. Wederom geen groote en weder de Grondwet i11 haar hier-
ll geen kl e i ll e hoofden van gewestelijk be- boven Zlêlllgüllilllltl artikel. Zij wijst als zoo~ _
1 gfuuy; gggn hgofdgll van g‘@V(­)5f€,lljk bt)- Clállllg Llllll llClI ll2lll'lCllS de KFOOII Cl()()l` Clklll 1
stuur, die w è 1, e11 a11dere, die n iet recht- Ci 0 u v e r ll e u r-G e n e r a a l uitgeoefend
t streeks onder den Gouverneur-Generaal en bestuur, niet het bestuur van hoofden Q
` in diens naam het bestuur voeren, zoomin Väm gCWCSïC11, l10€ $I1'OOt of l1OC klein GHC ·
l als men zich in Nederland een zoodanige ressorten ook zijn. In overeenstennnlng i
l (lll(l€l'SCll€lCllllg voor de Commissarissen daarmede zijn bij art. 115 van de ,,lndi­
l des Konings met betrekking tot de Kroon sche $ï€1€1ïSfCgClï¤g" HIS ,.DCD?lYïCmCHïC11
Zoll lçumjeyj voorstellen van Algemeen Bestuur" aangeduid de ë
1 Hgg dus de door dgn hggy bg- (ll'l(lCl'(l€€l€ll Väl'1 llCtZll${€H’lCCl1l)CStllL11`VLlll V
tleeltle ootlvetnetlrs van een eiland­ge- ddn Landvndgdl welke Onder digns bdvd *
‘l Wcsl boven liooidêii van gcwesicii len door ,,Departementshoofden worden l
ll zouden kunnen staan e11 hoe men hunne boêhçcrdj VOM het gewest dat de nw *
staatsrechtelijke positie zich anders zou °°hl“ Zlch "'O°Y$t°llj ZOU dus weer mcï 1
kunnen de11ken dan eenvoudig als die wel êmlcrs OV€r_bhlV°" ddn dï www ‘
Vëlll l1oofd van gewestelijk bestuur io de Woordlgc ljêlmllllng =·G€W°$tChlk b"' l
a l g e m 6 6 ii E S l Ei a l S i. E C li l C l ii ll C stuurska‘ntoor" or ,,Kantoor van den (lou-
b 6 l B 6 k 6 nis, die ook VOM dc lc lx C ii_ verneur , met daaraan toegevoegde ver?
l w oordige bekleeders van die functie melding VM dem tak Va? bêstuun QP
F geldt, is voor ons niet te verstaan. Even- ‘Y"“$Cht" mw wl wat mama ‘?m?Ch“§‘ .
; mi11 ook, hoe hij zich ee11 eiland-gouverne­ Vlug VOM de kantoren m de movmclä de ,
ment voor den geest kon stellen, verdeeld vm? "DSDart€m€m€H van ge W 6 Stêluk W
j in g€W€s_tçH’ in plaats Wm evenals bêädlturvorenstaande 11eemt uit de11 aard `
g thans,. administratief 1n bestuursaf­ mii dg Zaak niet Weg dal mcii voor liet 1
l deoêlmgêm Yan welken näam__d2m LOK eiland-gouvernement de decentralisatie 1
i ëmmsrçchtêmk len _' naar Wu mêemïn van bestuursbevoegdheden in den vorm K
l “ m baglllsel tm gw] a“d""C Censnmïè van a uto11 0 m ie zoowel als in dien van .
1 gedacht worden. De raeto zou. om bij medêbgsluur lol dc limgsl mOgC_ l
, Java e11 Nladoera te blijven, het verschil liilm giciis kan Opvoëiêii lii beginsel
, slechts hierin bestaan, dat l1et ressort ee11 ccliiei. levert Ook dit weer geen Vcrscliil
l grooter grondgebied zou omvatten dan OD met liêlgecii iii de bedoeling ligt Cii
i dat van de tegenwoordige vijf gewesten, iwlicliik mogêliik is voor de iCgCii_
die van de Javaansche Vorstenlanden in- Wooidige Zclibcsiiimmlc gëwcsigii 1
begrepen; eene regeling, die ook met de dc Di.OViiiCiëH_ ‘
ll tCgCI”lVOOI‘(llgC bCD2llll'lg€I`l VCl`CCl'llgDZlHY Wglay de SChI·ijV€l· ___ OOR nu V€gl· Ol)
ZOU Zijll: maar Wä3TbOV€H Om dêuäïdêlllmï verwijtenden toon -­ op blz.67 verklaart:
l ll(1`dCH€u aan de thans lll§'€V()CI`(lC (IC ·'t)Ol'­ "ECH Zoodanigc rcgêllug v`/arc in OVCYCCH-
kw? is gC=°€CV€ll· stemming geweest met de lloofdvoorwaar-
MCT de weidsche OH1SCl1filVi¤g ,.DCD€l1" den, die ik lll€l‘VOOl' heb 0l)gCS()lll£l", blijkt
ïCl11€11ïCl1 V211’l AlgCITl€€1’l B€SlZL1L11'“ VOOF de gjllgg ggjmgjjggngmgjj zijn ggvvggtgljjkg
'CYSCl1iUCl1dC 'fêlkkêll `VHH dienst in lwï hervorming, ontdaan van hetgeen staats-
€ïlä¤d·20UVC1'¤CmCHï­ is hëï mede UïCT reclltelijk e11 zakelijk onaannemelijk is, in l
zuiver gesteld. Wat men in het In- het weze11 der zaak n i ets ll i eu w s a a ll
diseh staatsrecht onder ,,algemeen te bieden. En dit te meer nog omdat, 1
hestu ll r" heeft te begrijpen, verklaart gelijk reeds is opgemerkt, de gewesten