HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.59 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

l
al
24
tere g e w e s t e l ij k e eenheid bij geen zooals zij in de door hem gebezigde termi- jl
enkele regeling kan geven. Ditneemteeh­ nologie worden aangeduid.
ter niet weg, dat men met een greep, die Wat nu zouden die gewesten moeten
op zóó losse gronden de millioenenbevol­ Zijn?
king van het eiland Java over één kam zou wlïell GO¤V€1`ll€1ll€nt Java" - €11ltWOOTCl'f
scheren en `t eiland Sumatra ­~ daargela- blz. 66 - nlnet eig e n regeering, bestaan-
ten, tot welke beslissing het ter zake in_ln- Clë uit ëüïl GO¤V€Y¤€U1’ met Departementen
die nog gaande zijnde onderzoek na rijpe Väll Algemeen Bestuur VOOY de aan2Ie1€· T1
overweging zal leiden ­ kortweg tot een ïêllllêêlïïll het eiland Java betfettend. in {
ggvvggt ZOU '@]'klQ_]`@]]’ hgt Zich al tg gg- S2lmC1l\'Cl'l{lH£,” ITlCt BCI] JEtV2lSCll€l'| Volks·
makkelijk zou maken. lin zeker is ’t eenigs- laaïl Etïll GO¤V€ïll€1ll€1lt Sümatïa van Ee- l
zins vreemd, der Regeering, die met hare lllka Sallllïllslalllllgy
tegenwoordige splitsing van het recht- Mal doll llallvalllalll ZOU llaalllll lllal
streeks bestuurd gebied op Java en Ma- bedoeld Zllll Call nalalll $0Oll llllald Vall lj
doera in drie provinciën het verschil in aawêslêlllll ll€Sllllll“· maal «­€all klalllal
,O1kSg1.0cDC11 Zorgvuldig 1111161 Oog 111011 soort Gouverneur-Generaa]". boven de 1
door den heer Colijn den spiegel der on- llaalllcll Vall gewestelijk basllllll Slaallïla
gereehtiglieden te zien voorhouden. (muvcmeuls dust aall klalllal Soort (lou'
verneur-Generaal, staande b o v en hoof-
/H1 den van gewestelijk bestuur. Of de schrij-
(98 September) ver zich rekenschap heeft gegeven van de
· plaats die deze autoriteiten in het Indisch
Ei1and­g0llVernementen· staatsrecht zouden moeten innemen, blijkt ?
De Zaak is deze, dat dc 11ee1­ Colijn` die uit zijn vage voorstellingen niet. Hoe spre-
1·eedS ticll 1e11e11 lang bezield is gêvereêst kend toch uitdrukkingen als ,,Gouverneur-
Hlüt hgt (IOC], den /Olksraad te niet te doen (J€IlCI`HBl in lllft klCl1ll“, ,,GOl1V€l‘HCL1l' lll llCi
of althans hem de ,,gifttanden" uit te bre­ ïl`OOl“ all Clêlgallllïtä lll de Clïb`C€ll1l<$CllC ll
ken, een instelling zocht, die, naar hij meen- <)lllä䤣$tä€ll lllüläüll $CllllnCn, Wanneeï het 1
de. dat lichaam zooveel mogelijk zou kun- CY OD aan k0n1t S t a a ts re chte 1 ij k die 1
nen ,,uithol1en" en daarmede de reden van voorstellingen vast te leggen, staat men er
bestaan of het veld van bemoeienis van minder eenvoudig VOOIK ·
den Raad tot een minimum zou terugbren- Ollä Staat$1'CCllt. met nalne de Gwnd- J
gen. wet, kent voor Indië maar één Gouver- 1
[H dg tjlgmg bggtgjgndg voorzieningen .. neur-(ieneraal, uitoefenende (art. 60). in {
hoezeer die op zich zelf een gewest, om- llaanl dCS Konings het ealgemeen b e-
vattende geheel Java en Nladoera. even- S t U ¤1`“ aldaar. Het kent geen st r 0 0 t e n
zeer zouden toelaten ­ dacht de schrij- (30uverneur­Generaal en geen kleine Y
ver, die nog steeds aan den Volksraad een (ï0uVerneurs­Generaal. Het kent verder 1
groot complex van belangen voorbehou- (Wet op de ,,lndische Staatsregeling" ar-
den zag, de oplossing niet te kunnen vin- tikelen 119 en 120) ho ofden va n ge-
den. Zoo greep hij opnieuw het denk- w e s t e l ij k b e s t u u r, onder den ambts-
beeld aan, dat zoowel vóór als bij de par- titel ,,Gouverneur" of andere ambtstitels,
lcmentaire behandeling van de wetsvoor- uitoefenende, in naam van den Gouver-
stellen omtrent de jongste herziening der neur­Generaal en onder diens rechtstreek-
lndische Staatsinrichting wel eens te ber- sche beve1en_ het bestuur in het gewest,
de is gebracht. het denkbeeld van eiland- voor zooveel het niet betreft aangelegen-
gewesten oi ,,eiland-gouvernementen". heden, welke onder autonoom beheer zijn
I