HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

"i
ve 23
- opmerkingen van zoo weinig gewicht, dat nees onderstellen, dat een meer verno-
zij ook voor den schrijver zelven wel men variant voor Java van de Monroe-
uiet meer dan argumenten ,,pour le besoiu doctrine hem niet onbekend was. Daaruit
l de la cause" kunnen zijn geweest. Om het evenwel, uit feiten van zóó weinig be-
; bewustzijn aan te brengen, dat niet alleen teekenis, te willen concludeeren tot het
l met alle verschillen van dien aard prac­ besef van een band tusschen de drie.
i tisch geen rekening kon worden gehou­ naar het eigen bewustzijn van den schrij-
i den, maar dat ­­ de tegenstelling met het ver scherp te onderscheiden volksgroe­
vuur, waarmede het beginsel zelf werd pen op Java en Madoera; tusschen de in-
i bepleit, is wel groot! ­~ dit ook niet n 0 0- heemsche bevolking, in hare velerlei
B dig was, werd door den schrijver een groepeeringen, van Zuid-, Midden- en
l nieuwe factor: het ,,eilandenbesef" Noord­Sumatra, die ,,tour de main" gaat
l geïnterpoleerd. Een besef, dat gepaard aan ons te ver.
Y ïêäïgaïlïhärgälmêgglïäïïcäêHgïqïiïincàläi Nog erger haast maakt de schrijver liet.
, U lezer ·d€ Ovériuigmg bij te brengen dat als hij vervolgens ons komt vertellen. dat
J __ _ _ _ ‘ al zijn de onderlinge verschillen op Suma-
i hij hetimetidiei groepenpohtiek, ofschoon rm biivi geenszins gering geen er vu H
toch die juist in het eind de ,,totstand­ I. 7 . _ .
_ iwmmg van em êemg rndomsiën moest -- afgezien wellicht van het onbeduideude
, , . .. . . gewest der Lampongs ­­ vergeleken
leveren (blz. 62), in werkelijkheid niet _
ZOO nauw moet nemen Tor staving van kan worden met het versclnl, dat er
het bestaan bij de Inlandsche bevolking bcsmat uläschêu de bewoners V£m,Sulfm,`
u van dat ,,eilandenbesef", op zich zelf min Ha CH hm" dan J a vaall Het hlstgmscil
- Oi meer te vergeiiikeii mer «r iivve reid_ `'Ollï·OlTlCr11 verklaarbaar feit, dat op äuma-
de C i b C S er E u r O D aa em', beroept de tra in uitgebreiden kring,. met Palembaing
schrijver zich Op zijn ervaring van Vroeg? als centrum,i tot den huidigen dag toe zich
mii tijd en Ophergeeiihij ook mi uiiini€md_ Javaansche invloeden afteekenen in de taal.
Seiieii kring veriiem En ier bevesiigiiig de maatschappelijke instellingen en ge-
vriii Ziiii vvaeriiemiiigeii Verllaalt iiii ens woonten der inlandsche bevolking, in die
twee feiten: de uitdrukking ,.saja orang mam dub in het alg€m€€“ »`ï€SDYOkC"· dc
Siimaireg (iiik beii eeii Suiiierreaiiqr die Palembanger nader staat tot den Ja-
iiem verl vreeer nog iii dc eereri kl0l1k’Cl1 v aan dan bijv. de bewoners van Zuid- tot
een onderhoud met een eenvoudig Seen- dm van N0O1`d‘Sumatm· is van zóó alg?
i dunêesi die de gedachte uiisprak _ Zii meene bekendheid, dat eene verklaring
i voorshands ’n illusie moest blijven, - dat dan bëvïcëmdlug kan “'Ckk€“·
, Java behoorde aan de J a van e n, waar- 'l`@1`€Cl1ï stelde de SOl1fiiV€r OD dell VOOY-
° bij hij in dit laatste woord insloot de mil- arend, dat het in de toepassing met de
1 lioêrlcll Sogndguqggzgu gn Mäd()€TC@ZCH, '()lLl()€lllll§§ Zlêlll llëï lCl€2`l2ll Väll de £l‘()€DCll‘
Wij zouden bescheiden in het midden @O11l1Ckl Illêl ZOO gemakkelijk Staat. ln ge-
willen brengen, dat de naam ,,Sumatra" vallen als dat van het eiland Sumatra, met
aan den eigenlijken volksmond vreemd de talrijke aldaar voorkomende onderlinge
jg gj] dat het gebruik dggrxran dus Zl'l·Vljl(lllgCll Väïl meer of mllielüï f,{CVlCllt,
veeleer op een uit andere bron geput zal bij elke poging tot invoering van den
V()t(j|] (13]] Qi) CQH V()ll{SbC$Cf \/CCS, lllClelVVCll l)CStl1LlI'SV0l‘l’ll tOl zekere llOOf{lC
lïn wat het tweede feit aanging, doet het ill l£lg€1‘O O1'2HHO11 Väm Dl£1äfS el iiküii
gezegde van den eenvoudigeu Soenda­ aard gezocht moeten worden. wat de groo-