HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

"l
22
uit de zeilen te halen, hebben zijn denk- zijn, in stede van de schepping van een
beelden geen reëele beteekenis. eentralen Volksraad, met andere woor-
A den: dat de instelling van dergelijke ge- l
voikSSonakooringoH_ westen het laatste woord op het gebied l
voor »t de HIC dasidamtum: het b€gm_ der verleening van zelfbestuur had l<un~ i
sel om in het algemeen bij de schepping mn Clnmoemn zijn laten Wn voor not l
van staatkundige gcbiadsdcêkm rekening oogenblik rusten. Hare onjuistheid, in zoo- i
te houden met de in Indië vaak sterk van Ver dat het bij de instêlnng van don Volks' ä
elkander verschillende volksgroepen, geldt mnd om de togomoonionnng eine ann l
eenzelfde uitspraak niet. integendeel, de nndoro nonoonon en nnooro Won' i
gedachte is zóó juist en heeft daarom ook schon; dat not nl Workonlnnoid ons on" l
in het Indisch staatsbeleid sinds lang een eeliikseettige grootnodon Znn’ die
zóó principieele plaats ingenomen_ dat wel de Sonrnvor in golnks oo rilg nsnooi 5
niemand aan bestrijding zou denken. Hoe nnont te l¤‘e¤e@¤» is loods nlorvóoï
ooiiioi- dit iaaisio van de aan da React? gebleken en zal ook aanstonds nog be-
ring voorgehouden ,,nuchtere" feiten in het Svtckine vi¤de¤· Dat Veïdêï Wm lltïi K
kader van het vraagstuk, dat den schrijver Stwtkuwdie effect dat de $Cnl`llVCl` Vïm l
iigzig iiioid, ann de Rogooring kan Wordên zijn eiland-gouvernementen in uitzicht
tegengeworpen als een verwijt met be- lnoonno te mogen $ionon· in “’ol'no" .
tfgkkjiqg tot dc insioiiing van dou VOikS_ lijkheid niets te verwachten valt, werd
raad of van bij dg boginnisnoivoiniing onS_ mede reeds aangetoond. Hetgeen overi-
ggiidg i·ij€i_iv€ g·€W€Sf€il‘ Ontgaat OHS_ IH_ QCHS l`lOg OITlll'ClllI llêlf Cl€lll{lJC€lCl Vàllf OD it.) ‘
tegoiidggi zal Straks dg Vraag zich oodoonq merken, zal straks ons bezighouden, nadat
of de SCin·iiVoi­ Zoii nii dg nndoio uitx/VC1­_ wij de noodige aandacht hebben gewijd aan
king van Zijn dgnkbggldêu van hot hier de overwegingen, die den schrijver tot de
Oingoiiiovon iioginsoi nioi Vol- dor an keuze van de genoemde eilanden voor ge-
gndwnnid iS_ dan noodig on Wonsono westelijk ressort hebben gebracht.
lijk mocht lieetoji Aan de inleiding, die ons een oogenblik
,.lVloeilijke problemen" ­­ luidt het voor- OD een Ziiiäad deed afdwalen, Vindt men
behoud op blz. 63 van het boek van den het betoog Vefb0Hden. dat 00k de tee-
heer Cgiiin ._ nziin Zgidon zóó on io [os- passing van het derde desideratum liter-
ggij, dat het jdçggigil van dg tggkgmgf mggiy l)OVGl’1 ill lJ€SCllOL1Wl1’l2' §{Cl1OITl€I’l, lllêl ZOO
weinig verschilt." gemakkelijk is. Zelfs op Java ­ verklaart i
Zou niet die juiste opmerking de vraag de schrijver ­ treft men nog drieërlei, ?
toelaten of bij de beoordeeling van het waarlijk niet geringe, schakeering aan: i
werk van anderen die gedachte niet even- Soendanees, Javaan, Madoerees, ieder niet i
zeer had moeten gelden? Zooals zij daar eigen taal en in menig opzicht ieder met v
staat, moet zij tot inleiding strekken van eigen zeden en gewoonten. Op Sumatra
een uitvoerig betoog, waarvan de slot- - merkt hij op -­ zijn de verschillen niet
sont is het denkbeeld om twee ,,eiland­ grooter wellicht, doch wel talrijker.
<iouvernementcn" Java en Sumatra De schrijver overschat de beteekenis
in het leven te roepen. van die verschillen niet; zij zijn inder-
De voorstelling. die den schrijver daar- daad in verscheidene opzichten overwe~
bij voor oogen stond (blz. 65), dat de in- gend. Maar daarom juist brengt het ons
stelling van die twee gewesten in l9l7 te meer in verbazing, aanstonds daarop
het werk der läegeering had behooren te dezelfde feiten te hooren wegpraten met
i