HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

21
dat vreemd gezag bovendien berust bij staatkundige beweging aanstonds over de
een volk van ander ra s. van andere cul- lage grensmuurtjes van het gewest zal
tu u r, van andere ta al en z e d e n, knoo­ lteenstroomen en ­­ ware het bij voorkeur
pen tegenstellingen van dien aard nood- dan juist 'lan gs den gebaanden
zakelijk zich daaraan vast. De gr o ·i d- W 6 E V H H 6 6 n Y 6 D Y 6 S 6 n t H-
toon evenwel, wat ook daarnaast tl6ï lic lt H il nt in Cl 6 S Y 6 6 Y
zich moge doen hooren, is een strooming. V 2111 cl 6 LH n tl S l` 6 ge 6 fin g - Zïetl
meer of minder militant in hare bedoelirr 1’l6hl£611 Z3!. 6V6nZ66Y HIS tt1HnS­ naar het
gen, tegen het N e d e rl a n d s c h e 66ntY¤m Vän h6t 2623.%
D D D e 1- g C Z 3 g_ Het denkbeeld van een g e w e s te lij-
Zou men nu in redelijkheid zich kunnen ke CCD$ll`llCCC« lwe küllsllêï eek bCCäCllï~
.`t voorstellen. dat die strijd, het brandpunt ClC ZO¤Cl61‘ ál 6 ll 6 6l cl e Z elfd e g e v a-
t van ’s schrijvers afbrekende critiek over V C H· Zender C C ll C C l C C Z C I l C C
l den Volksraad, niet evenzeer. wanneer de H ‘V C C C k C C S C tl V C C V l16t N C C C l'-
lnlandsche partijleiding zich daartoe aan­ 1 C H C S C H C C W i H C C H N C C C r'
gordt, zal oplaaien in den g e w e s te l ij- le H C S C H C C C 1 C H C C H ZCH HCHHCH gC‘
kenkring. die, naar de wenschen van den VCH wat Ht IHCHC lH_ dv SICCY VCH de
heer Colijn, in zelfstandige bestuursvoering C H C C F C C C 1 H C CHlC_ClCCH’CC=r
· het Ccmmal bgwmd nabij Zou mmm] is: een ,,volgroeid l parlementair stelsel.
komen? Dat de algemeene belangen om nogmaals die uitdrukking te gebrui-
van het Koninkrijk en die van Neder- kcm lm H C C r h et I C k C 6 r C Y 0 O m C H
landsch­lndië zelf buiten die sfeer zouden W O Y d H V 6 CW C Z C H"
blijven zooals op blz. 66 met nadruk is YOVBTICCUC hldt. het gwn twtmïh dat
verzekerd, zou -­- ook al ware dit geheel HCHUFCT m€tt€m,m met bewusmêld van
. ._ ,, dat teit te eeniger tijd besloten mocht
en al zoo -- weinig daartoe afdoen. Een .. . .
,, V worden tot gewestelijke instellingen, als
algemeen belang, een algemeene oorzaak g .. .
. . waarop de heer Colijn doelt, ook de in
van vertroebehng zou boven alles uitgaan het thans vigeerende bestuursstelsel r‘
en in alle daarvoor toegankelijke lnland­ wrmdè b`_OjinCiëH {Eh`;] d
sche kringen in het gewest den bOV6ntO0¤ 1 . , dl, vg tf, aan/0O,r wi
hebben: de oppositie tegen het bestaand CCM am, LH Mm: änrg€'H€§t€H’ als thans
gezag, in de plaatselijke en gewestelijke OOrl` a,a_çH Mfädocm, mg HtgçStCld’.m€t
vertegenwoordiging daarvan. En dit feit Cw CCC Olkutg Vd? 10 C lr mllhmm mem]
t ~ · __ _ en een gebied, in doorslag grooter dan
vaststaande, zou men dan WCll<Chlk ZlCH dat van geheel Nederland, met zijn elftal
mogen vieren met de verwachting, dat d16 Drovinciën, zou bezwaarlijk verklaard
gezngggtrnd kalm Zou ClOO6llOODC¤ CD de kunnen worden, dat zij voor dat doel niet
t grenzen van het gewest; dat wanneer aan de modigc ruimte bieden
alle HCHCCH in de ?ïCWC$lCHlkC CC lHCCl$C‘ Ook de tweede overweging van den
HlkC bCCClCYSCl`$ïCCCH de ambteltike VCT- heer Colijn heeft hiermede afgedaan. Voor
tegenwoordigers van het gezag Ztelt lCgCll zooveel de geachte schrijver in een ge-
die aanvallen zouden hebben te keeren, de westelijke constructie, die een staatkun-
(jouverneur-Generaal te Buitenzetg en ll6t dige rolverwisseling als door hem be-
(Jpperbestuur in Nederland dien strijd uit doeld zou toelaten, een uitweg zag tot
de verte rustig zouden kunnen €l€lHZl€ll? afwending, indien noodig, van den hem
Het vereischt waarlijk geen betoog, dat voor oogen staanden politieken strijd:
met of zonder Volksraad en met een een middel om, wat men zou kun-
Volksraad, van welke constructie ook, die nen noemen, den wind voor de Regeering