HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

zcgeling Vëtll die uitspraak beroept de In de tweeéénheid Gouvernement-Ver-
schrijver zicl1 op het ,,wijze woord" van tegenwoordiging ­- aldus zijn uitgangspunt
'Ihorbecke: opvoedi11g tot het staats- ­­ zijn de leden van de laatste groep,
burgerschap geschiedt vooral door een wa1111eer hare afgevaardigden in vertegen-
werkzaam plaatselijk burgerschap, woordigende organen in oppositie komen,
waarbij de schrijver vergeten heeft ook e11i ll m e e r d e r h e i d in opposit.ie komen
het woord ,,vooral" te onderstrepen. 11iet bevredigd, wan·neer zij niet desver-
VL langend het roer in handen kunnen nemen,
(27 September) van rol kunnen verwisselen met·de ver-
4 ”R0lv€l_WiSS€lmg.,· tegenwoordigers van de Rlegeering. Ge-
Iälijkt de motiveering van het eerste van neven de staatkundige nesme van Indie
het drietal feiten, waarin de Regeering ge- In het Nederlandsche SmeiSVerbend‘ een i
faald zou hebben, onbevredigend, nog Ven een Zeedemge evememmg van bewind _
meer geldt dit oordeel voor het daarop- voor dat Velksraed geen sprake Zen
,0lgcHdC_ Wat voor het vertegenwoordigend lichaam
DC mdw, dm in dc twcedc plaats de in het Indisch regeeringscentrum ondenk-
politiek der Regeering moest doen afkeu- lm te met _net oog on <t<e>Str_¤<>tl<=_ç
re11, komt hierop 11eer, dat beperking V e S tr o o mln gen· laat ·i~tt<=¤{m " Zn
tot zelfbestuur in loealen kring de gedrags- net eeret on een duur _ Zien veel i
lijn behoorde te zijn geweest, wijl - in denken In genledsdeelen van Inenei
tegenstelling met de centrale sfeer - in nine Slechts de een onze Vveeiersene
Lllüll localen kring wel eene constructie nonneke Vormen onefseneieenne Vernon`
denkbaar was, die op d e n d u u r uitzicht een Steno Zien ontwikkel? in gewesten wt
zou openen op het scheppen van een uit lt<>¤l¤t=@¤lt@lt Ven b<=v¤ll¤¤g­ ens noedenlg
parlementair oogpunt aannemelijk ver- ` ieïecnl df ien enrecnie dn la/[en Wn
tcgcnxvoordigend stelsel, met de door den voor het cegennnk in nei midden _ de
schrijver als volstrekt onmisbaar aange- heel Celiill Zich gedacht heeft de eiland-
nierkte rolverwisseling van (Jou- gcnvernenlenien Java en $nn'a"
. C I. H C m C Ht C H O D DO S iHC_ tra. In dergelijke homogene kringen is,
In die onderscheiding juist, in het in het naar illi Ftëtlllleellli (bil 61), äiiiid één ele-
uitzieht stellen voor het lagere ressort, nlelli aanWcZlg· dat ienlpeïend en ZnlVe"
§Jf(`llVCl'llCl’l"]CIll of provincie, hoe men dat l`CllCi werkt ell de Olliääldillg VO<>li<0l‘l‘li
ressort xvenscht te noemen, van hetgeen Vëlll dell Deiliiekell DHliilS'tlii£l ill €CH Strijd
met zeker voorbehoud terecht - uitge- nlsscnen res en Yas-
sloten werd geacht voor de sfeer van de De gcacnie Scnïnver lwudc dns weer
La n dsregeerin g, ligt ­- beschouwd de Vläëlg tell goede: Käll het ilelll ,
uit het politiek standpunt van den schrij- lllet eell dergelijke redeneering ernst zijn
wi aim M een van de grootste i11CO1’1· geweest? De destructieve <>¤¤<>Sitl@­ die
sequenties van zijn boek; een font, die Schering en inslag uitmaakt van
aan zijne straks te bespreken poging tot Zijll g£UlSCilC Dieideei, die, Wil ZOU£iCll
o p b o u w e ll d c ll arbeid bij voorbaat haast Zeggell, de Stliidkï e et is ill ge-
UMC Dmcmcjlc Wgmydc Ontnggmjg heel Zijll boek, is in de11 diepsten grond
Welke is dc algemeene gedachtengang, van de zaak - de heer Colijn heeft het in
die op dit punt de denkbeelden van de11 het eerste llcefdsillk Vall Ziill Werk ZOO
heer Colijn heeft beheerseht? Zijne rede- helder e11 klaar uiteengezet -- een stroo-
nccring laat zich als volgt weergeven. ming tege11 het vreemd gezag. Waar
I