HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.66 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

19
inoeten verschaffen, onafgewerkt was ge- ven, de voorkeur zou hebben verdiend;
bleven, had de ontwikkeling der tijdsom­ dat men, het besluit nemend, in 1917, tot
standigheden het oog meer en meer op instelling van een lichaam als den Volks-
den bovenbouw doen riehten. Zoo stond raad den noodigen onderbouw nog groo-
1nen - geheel anders dan de schrijver tendeels miste en dientengevolge op on-
den stand van zaken heeft gedacht ­ in voldoende grondslagen daartoe overeinu.
het tweede decennium van de eeuw voor De oorzaak daarvan is hierboven aan-
het moeilijke feit, dat de vóórarbeid ver- gewezen.
A zuimd was en de onvermuijdelijkheid van Het nwuze Wuurua van Thuïbeeke
it Ve;/ï1ïZnS;2ïge£Oïll_ï;e‘ gg? sgneïïïïl au net nein, aat de vorenstaande uiteen-
. I ` 1 WC- zetting op de wording van den Xolksraad
äeewerne Wee ee ljlel Yer°°l°en·_ , werpt, is, naar wn meenen, van eenigs-
· Hem Wes het met een enençene In' zins anderen aard dan hetgeen de be-
rel ree de teennmnge Reeeemne meer schouwingen van den schrijver ons gaven.
ele Steetkundlec atmosfeer ree ln diens voorstelling van zaken wordt
elee elnaeelmin eem neneeeu lll nnnll bovendien nog een punt aemast, aat niet
Vee eelonlele eenden Smds lengcrenu ee voorbijgezicn zou mogen worden; de ver-
emtmeu llld bemee tot Steedeves eeleï melding van het feit, dat in de volkskrin­
mem Weeele de drlnveer mei ene teen een gen. die omstreeks het jaar 1903 vermoe-
ïeee lëleeleeleeeleeleleelle eelelel lleele eet ee aenjk aan na aa maa nog aaaaa aan
meelllee Vee een Ve“eeen"""”e‘ee"e el" aan deelneming aan het bestuur in loca-
eeene in ee Sfeer een de Le ne S lle eee­ len kring, inmiddels and e re n naar
Fine Een ereeen· eet de eereeeeleen lll voren waren getreden, wier oogmerken
de leeleeenleelel Zen Stellen een in eenlgen verder reikten, die ook in de landsbelan-
Verne reeheetreelee ïneele le Werken niet gen van hoogere orde, van meer algemeen
elleen een de nenennelne een de ee W e S` karakter, een woord wenschten mede te
telnke en eleete eln n ee lneer eele spreken en - de ervaring met den Volks-
een die Ven de algemeene eelnngen raad heeft het doen blijken ­­ ten deele
Van het standpunt van de Regeering tut tteutteu deeu
een andere, meer en meer sprekende, be· uteete mute door eus etgeu bestuur ue_
heette, n.l. die aan een tribune, vanwaar liwccktc teeteu Vuu de tuudsbevutktugu die,
tt Zll hee? beleld kell Veïklelïell ell here denk" het mindere aanvaardend, in allengs toe-
; lleeldell kee deel? leeelelï I genomen aantal naar het meerdere hunne
w Aan die OmS'€ä¤dlglle€1e¤1Slleïäeweeäïa blikken richtten, vindt men door den
dat bij de wet VHN 16 December 1916 ge' schrijver, in wiens kraam zij niet te pas
volg werd gegeven elï OO1< dit, Wll hel`- komen, doorloopend behandeld zoo niet
llélleli lleï, älS uitvloeisel, eVelïïll$ lll lle? als een verwerpelijk element, dan toch als
jaar 1903 bij de DeCeHl1'€ll1S€llleW’el­ Väll een element, dat alleen dan met zekere
dell g e est V el H de H 'fïi Cl, ZOO%llS de Re- vriendelijkheid te dulden is, wanneer het
geering en de Rijkswetgever zeker niet OD in een bescheiden hoekje het oogenblik
‘ louter vage gronden den drang der ont- wenscht at te wachten, waarop de Regee-
Slëllltlläïlledell eevoelden. ring hen naar voren zal roepen. Ook voor
Nu is het ongetwijfeld waar, dat op zich hen moet de opvoeding tot het staats-
zelf beschouwd een rustige opbouw, doel- burgerschap geschieden langs den verren
bewust voortgezet van beneden naar bo- weg van de lagere organen en tot be-