HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.66 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

18
actie ven kant van regeeren, wetgever; Minister ldenburg, van de Decentralisatie-
en besturen. Ook daarom was de schrij- wet van 1903, waarvan de schrijver niet
ver van oordeel, dat de keuze zich had anders dan in een noot aan den voet ge-
moeten richten op lo ca l e gebiedsdeclen, waagt, was niet een daad van louter per-
met afwijzing van de gedachte, om het soonlijke inzichten. Die wet - de consi-
verleenen van autonomie te zoeken in de derans verklaart het uitdrukkelijk - was
sfeer van de Landsregeering. zeer beslist een uitvloeisel van de des-
De derde reden was dezer Neder- tijds gebleken wenselielijlmeiel, om in Ne-
landsch-lndië vormt ­­ naar de schrijver ttet·]eudsett­[mtte Veer gewesten et gedeet-
betoogt ­­ ongetwijfeld een staatkundige ten van gewesten de gelegenheid te ope- t
eenheid, doch alleen in zooverre als het nen om tot zelfbestuur te geraken.
ltG(lCl`l2il'l(lSCll §Z`€ZZifI CYVZUT ll€CflT gl? DC sf]·OO[njHg’ Waaraalq Voldogning A
maakt. De werkelijkheid is, dat er in indie Wijde geven, had d e sttj ds rg e ds, dus
llll CCl‘ll‘ll€l€`ll tCgCl/lStCllll’lgCll l)€Sl€iLll'l, VZl.Hl" lung Vóór hgt jaar zich aaHg€mC]Cl_
lilCC wij OOl( de Zil§?,‘ClTlCCH€ Slïilïilïkllll Tcrvvül Cghtgy ggysfg Stal) Op dgn Wgg
dige ontvoogding te rekenen hebben. Nien vtm l()Cg_al zelfbestuur, in dc dub-
had daarom reeds bij den aanvang ge- ljclc botookoms van autonomic om
scheiden moeten houden, wat niet wezen modobostuu Y, \rCldra gcvolgd om
lijk bijeen hoorde. Het met onze 7«’ester- mootoo Wofdoo door Vo1­de1­o Voorztemn-
sche politieke vormen onscheidbaar ver- gon, io de oorsto plaats om dc ajgomoooo
bonden pa rtij wezen en de daarmee inrichting van hot gewestelijk oo plaatse-
$Ct11lCl1ll€i11f;’C11Cl€: lJZll'lll$l1`llCl ZOITCYCW lijk begttjttr voor de lllCLlWC b€glllS€l€ll
beperkt tot die kringen van homogene oossood tc mokoo, jeloott het oogovoor
samenstelling. daar een element vinden, twintig joroo, immors tot hct jaar tggg
dat temperend en zuiverend werkt: de ge- geduurd, Col. de Wet Op de bosmurshcp
mccuschfmpëlljkc basis vtm dç vette vorming en de daaruit voortgesproten
Ccnhcldr tcmvm _Wtm` @1,6 çmheld maatregelen aan die behoefte tegemoet
wordt gemist, de politieke partnstrijd maar zijn gokomoo
al te vaak ontaardt in een strijd tusschen Had de Rogoormg to lang Sülgozotom
ms CH mS· niet het politiek streven naar een actief
Wording der bestaande medezeggenschap in het landsbestuur had
instellingen. dien staat van rust gedeeld. In lO17,
liie drie overwegingen zijn het, die. zoo- l1Oï llldäüll Wdëlïlh de $OllTlïVO1` llOl ä€m‘ tt
als de schrijver zich het vraagstuk voor Vällgälülml VOOT Zllll eritisehe beselrerr ‘
oogen stelt, tot de keuze van locale wingen heeft gezocht, behoorde, tenge­ wt
gebiedsdeelen hadden moeten nopen en die velse eek VOO de lllmlddcls mgclmclclil
met gelijke krçteljt zien keeren tegen de ontwikkeling van het lnlandschc vereeni­
richting, die in de sfeer van de Lands- ${ïHgSl€VO¤, l1Ot €O1'$lO Stadium VOO dat
regeering een aanvang heeft gemaakt. politiek streven, waarin de locale tint
Vindt die voorstelling van zaken geheel no de overhand had, tot het verleden.
in de feiten steun? Wij betwijfelen het. Terwijl het eerste onderdeel van het
Al dadelijk geeft de uiteenzetting van de vraagstuk, dat bij een normalen gang van "
tijdsorde, waarin de behoefte aan demo- zaken inderdaad jarenlang de geheele aan-
cratiseering van het staatsbestel in lndie dacht had kunnen bezighouden en een
zich heeft doen gevoelen, tot dien twijfel passenden onderbouw voor hooger rei-
aanleiding. lie totstandbrenging, door den kende instellingen van zelfbestuur had
» ,