HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.68 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB


J 17
den lndischen Volksraad daarbij niet elke feiten, waarin de verklaring is te zoeken
beslissing uit een regeeringsoogpunt ge- van zijn onverzoenlijke stemming tegen
weest is wat gerechtvaardigd was en ver- alles, wat een anderen geest ademt?
wacht had mogen worden, kan geen be-
i vrcemding wekken. Welk ander lichaam Wat Indië zou behoeven,
vtm dier Omvang CH van Cm ZOO gl? I‘Ioc dit zij, wat der Regeering totdusvcr
mw-qdc S¤m@¤St@1¤¤g Zou mich ircilicht aan wetenschap ontbrak, de heer Colijn
i in ernstiger mate, hetzelfde verschijnsel mi het haar theme aahhieheeii
i 1r<=bb@¤ vertoond? ,,Wat Indië in 1917 - wat verder of
i Persoonlijk kan men, op meer of minder Wei ieiei Were eveiieeed gêvvyêest __ hee-
losse gronden, met den heer Colijn (blz. die heid·« __ lçoncligdê hii ei, hiZ_ 57 aim ___
52) zich verdiepen in m OgCllïlkhCid_S`" ,.en wat het had behooren te ontvangen,
i mlsëéhllm Zelfs in _Waa"SChil“lllk` was heel iets anders dan waarmee het
h e 1 d s b e s c h 0 u wing en, dat den een h e Z O ehi is eeweieieiig Om tc hiiiiiieii
of den anderen dag schokkende gebeurte- heeeicieeieih XX/vêlkc Wee Clicstijcls iieieeeiie
nissen elke verdere vruchtbare samenwer- eeh had moetcn Ziiii_ zicht hij hei 1‘l()O(]i;L'
. km?-Y van Volksraad Em L¤¤<1v<><>ad Zullen eerst een drietal nuchtere feiten naar vo-
belemmeren. Zooals totdusver de teiten ieh ie hieheeih weer eeh eeh eiiiei,.
spreken, geven zij der Regeering aller- iii i.ie h i i ii ze eh eieii heeieiii dei. W e i. h e-
j minst recht, die voorspellingen bij voor­ iilikhgid behoort ie bCi­iiSi€n_
i haat om te zetten in hervormingen en be- Veeieiieieiieiid dat iiideidaad Oiigcwci-
' 11€1'k1¤5ZC11t £€111$DlYCCFd d99V Wïmlmuwêll tien jaren geleden de behoefte merkbaar
l9ï€ï191’91` 9911 V9lk$1'ü?ld· B9D€l`kl“#‘ï9H· begon te worden, om sommige elementen
d1€· 111911 V€1¥ïClC dit 111% Fïcmêlsl aan nit de lnlandsche samenleving anders nog
vroegere Regeeringsverklaringen en Re- dan ambicnik in het bggtuuy van Indië te
gc€l'll1gSCl&1ClCl1 al lt? Z€C1' l1€l VCI`W1l1 ZO1J· bgtrtgkkejt; Om, naar dell g£!11j2Cl7ZITC11 lC1'11l­
Llëll VClIflgCU VZIU OlIgCl`CClIlC’êl?lI`(.ll,§{`Ll€ VC1" [ict Stziiitsbcstgl tc (1 g in O C [ gi ij g C C i· C ii
ijdcling van rechtmatige verwachtingen. ehiei tockënniug Vee iiiiieiieihie_ h'i,_i
,,l’let mag" - Schrijft de heor Colijn ol? het gezond verstand -- zegt de schrijver
1*1%. 56 van zijn boek ~· .,ool< €n°&ïCZ1<>n V1111 ­ er toe moeten leiden. die dcniocratiscc-
wat ik hiervoor schreef bekend geacht ring van net bggtunr nan te vnngnn nine
i worden, dat ik van de staatkundige fi- in dg gïggy vnn de Lnndgregoeyin rg,
guur, waarmee Indië in 1917 gezegend 1S maar in een meer locale sfeer.
£CWOl'ClCl1. CC11 V€l'l{lZläI'(1 lC§ICHSl2ll1ClC1 Niet mjjjdgy van gcvvjçljt Wgg ggjj
ben. lk heb dat nimmer onder stoelen of tyvggdc OmSmmjggjiCid_ In de iWeC_eeii_
i. banken gestoken en ik sta in 1928 nog gC‘ heid: (louvernement­Vertegcnwoordiging
l1C€l Ol) l1€][ZCll(lC SlIZl11ClDlll"1t. VZl€l1‘()]) ik in kçjndgg dg lgdcii van dg ]gigifg{c grggp gjigt
1918 stond." bevredigd zijn, zoolang zij de gelegenheid
Zou - meencn wij te mogen vragen missen hun eigen stempel op het bewind
het niet juist dàt feit zijn geweest, de om- te drukken. Die gelegenheid nu moest in
standigheid, dat cell voortdurend spitsen de sfeer van de Landsrcgeering
van zijn gedachten op het eenmaal ingeno- ,,voor den tijd, dien wij menschen kunncr
men, met kracht en klem verkondigde ovcrzien" uitblijven. In meer locale
standpunt den schrijver i11 den weg heeft sfeer daarentegen was een constructie
gestaan voor een meer onbevangen waar- denkbaar, die 0 p den d n u r wel uit-
nerning en beoordecling van toestanden en zicht zon openen op deelneming aan dan