HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.68 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB


16 l
V_ kan voeren, maar die niettemin dien eind-
(ge Sgpfgmbgy) vorm zóóver benaderen kan, als met be-
Eoo andere goomgslüo houd der onmisbare waarborgen voor de
noodzakeliik? instandhouding van het Nederlandsche
.,Wanneer" ­­ luidt de eindbescliouwing Oppërbcwmd Dmcllscll mogelijk is`
van den schrijver op blz. 55 - ..toch ten _ DOCICHF1 OD_d€ gêvêmn van het d€Sh`u°`
slotte de Volksraadspolitiek onder de Uwe 1mmlmh$m€’ gmg van dem Schrijver
Piweell van het revoliitienngm--geOrien- de Wa€‘l`SCllu“’lllä uit (h1Z­53): ,;l/len moet 1
teerde nationalisme steeds weer opgaat dom mee Vooral Plat te klem Zlênf
een politiek van rassentegenstelling. dus lbelcud OD de in Zw? geschrift mèt de l
ook do goodo gozoodo olomomoo moet oo telste kleuren afgesclnlderde voorstellin-
meer tegenover ons brengt. dan zal naar gw van de Vmchtcn debmcuwc Smal"
diozoodo moto ook do mooclijkhom {imo lcttiide in llüederlandschdndië, zouden wii
men ent een staatkunde te kunnen volgen. e°"@e‘l ”‘l“ d"“ $Ch"‘l"€Y Op Ome l’€“"i )
die hen wèl brengt op een weg, die in een we te roepen: "m€“ Zw deze dmgên
rustig tempo tot het einde toe afgelegd reeel met te g‘.°Ot!“ Schrikbccldcn Om`
Zou kmmoo “,oI.doo_« trent de gevaren van den Volksraad in zijn
Als oigomoooo oodoohto kan moo met tegenwoordige gedaante zijn met vaardig-
die beschouwing vrede hebben. Wanneer mld ml] DCU gêmakkdllk te leveren CU
het vervreemdingsproces van de rassen mt algmlècll bewuslzljm dat te Volw OW
Olldgrliug tOt hct uiterstc dien “;Cg OD_ l)Cl(€ll(.lC $ll'()Ol’l”llll§Cll €Cll VOOl`)[Cllll`Cl'lClC
wat wordt met ajjmm (io bestaandt bedreiging zijn geworden voor een rusti- '
organisatie. wordt iedere organisatie gw we van Zaken ln hc/[ OOS/WIL gccll
wm mcdcmgccrmg door dc laodobovob aan die schrikbeelden te eerder nog ingang.
king voor tiet Neeiettnneieene bewind en- Wie eehter de hewerhie Zeit ¤itS1¤rel<er·
toelaatbaar. Het einde kan dan geen nn- det de herreheg Väïl den Velksreedt Zeeels
der zijn dan het daadwerkelijk mmtoo- die in het tienjarig tijdperk van zijn be-
nen, door den heer Colijn hier en daar Swim te ‘§C“’C‘ï$t· CH de Whzer “’ääl`OD de
\*[ilj al tQ QX])i·C55jgf in zijn yvgyk naar vg- RIl2lCl Zljll lälêlk llC€lï ()Dg€V21l Cll ’Cl'Vlll£l.
ren gebraelit, dat het Nederlandsche gezag zóówel in de iaren vóór de hervorming
zie]; tegen yevejuüoumgm Sgyoommgcn van de indische Staatsinrichting van het
weet te handhaven. Noodgedwongen zal ië1€t1‘ 1925 €llS hl liet latere ïllCll¤€1‘l< Yáltt Q
het democratisch element in onze huidige inedewetgevende bevoegdheid. voorntel-
koloniale staatkunde dan geheel of ten lingen van dien aard zouden wettigen. zon
deele moeten wijken, Zoolang echter de d e waa rh eid v e rza ken.
vei·ti·eebelïng niet die beteekenis heeft ver- De Velksraad heeft voorstellen van de t
kregen. nog niet in die selirille vormen l£Cg€CïlUêZï1ü1lV?ïüVCl« Fl@ämQ¤@l€€V<l CH Vet`-
zien afteekent en de niegeliiklieiei van eene wormen. Zender dat in de laatste gevallen
niet den algemeenen geest van de heden- voor zooveel ons bekend, zich eenige
daagsehe staatktinde meer overeenkonieii- verwikkeling van noemenswaardige be-
de hestuursgedachte niet door den ernst teekenis met de Regeering heeft voorge-
der feiten wordt weerlegd. zou het naar daan. Bij de behandeling van zaken heeft
onze inzichten een daad van bedenkelijk de Raad in belangstelling en toewijding ze-
staatsbeleid zijn. een weg te verlaten. die lïer niet ondergedaan voor hetgeen elders
weliswaar niet tot een parlementair regee­ in vertegenwoordigende organen van die
ringsstelsel in den verst gedreven vorm strekking valt waar te nemen. Dat ook in
I