HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.53 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

15
het regeeringsbeleid in Indië, tegenover Gaat het nu werkelijk aan. om tegen-
stellen een o n v er standig e Regeering over regelingen als deze, de meest zorg-
daar te lande, ontoegankelijk voor die vuldige overweging van vcrschilpuntcn
juiste waarschuwingen; bovendien, het zai waarborgend, voorstellingen tc plaatsen
aanstonds blijken. een o n v e rsta n dig e als de hierboven vermelde; zich te ver-
Regeering in Nederland en ten slotte nog diepen - vooropstellend wederom een
CCN OH ’€rS’HlH diïë V0lkSV€f’£@2€H- verstandige, ernstige behandeling in den
I woordiging aldaar, alle samenwerkend om /cjksyiidi Zccajs cck de hccr Cciiiii als
l dc WUZC VO01'dCH Vëm ¤lC1‘1 Velksraäd lllêl uitgangspunt voor zijne beschouwingen
te verstaan- aannam - in de mogelijkheid van verwer-
l wvl/al lOCll is lll ‘~'Cï`l<€llll<ll€l¤l de W€ll€· pingen twee, drie jaren achtereen van het
` l1.ll<C l0OD· Vüüi Z€1l<€1ï~ WZIUHCBT lïlï ¢l€¤ budget van eenig departement of in andere
I V‘lll‘Sl"l€l‘l_lll llldle emllelll ell'l""ell°ell_Väll conflicten van dien aard, waaraan volgens
` melelllltllllle el begleelmgell gelleel el lell den schrijver niet zonder schokken, zon-
decle gemis van overeenstemming met den iiii sciiiiiic vom. hei iiCiiCi.iaiiii§Cii gcziig
l (iouverneur­(3eneraal bestaat? iiidig ccii Oiiiiissiiig mii Ziiii ic gcvciii,
in let eêïsle wel Z¢2islt_<l<*= l~w<lV<><>#n· De eeeeiee eeieijeei- eeeeie hee en sn
llïflillleelflll met de ‘V`l{?Fl“ge_fl el de al` een menie, te meer-ien, dat een weneink
. q;;n'€äe1ꀧi()ïlêïéä;l£g nilï ll? ingrijpen uit Holland, indien bij uitzonde-
r _ __ ‘ ring noodig, onder de middelen tot een na-
t derwerp noodig blijft achten. de ontwerp- .. _. ,
, . . . . tuurlijke oplossing zou kunnen worden gc-
; ordonnantie, al of met herzien, binnen zes __i_i i M i di td c _ ii X _
maanden andermaal n·aar den Raad, met i°`%m` , G ° te usvel om mm ds
uitnoodiging om de voorstellen opnieuw mll‘llt°l°lmg de llegrmmllg verkregen
in Ovcrwegimz te mmm. Biiiii Ook daarna ervaring voor, oogen. valt ook Haan de
de vêmisciiiê Overeenstemming Ombrekêni juistheid van die zienswnzeite twijfelen.
dan is ,i de Kr O 0 Hi diei Wmmear de GOu_ Alleen wanneer de oppositie het kara·l«;­
vCmCur_GCH€mai bij Ziim imiciiiien vOi_ ter van welgczindheid, een verstandig.
iumiii icgciemi kan Opimiiciii wi CCHC in_ zakelijk verschil van inzichten gaat ver-
dische ordonnantie nader in de zaak voor- lleZell· lvillllleel llel eellllleli em llel lllïCl"
ziet. Ten slotte blijft nog het uiteraard niet ele gevel le ll‘lelllell· ellltlzlldl lll eell
iiiiii vom. iiiicisic gcvaiicii van imioiv ii€_ rassenstrijd. waarbij persoonlijke harts-
icckêiiis bii (ic iimmiivei aan dm Riii{S_ tochten zich keeren tegen het Neder-
j ivëigcv Ci viioiiiciioiidcii icciii Over, landsch bewind, zal elk natuurlijk middel,
om, de behoefte daaraan aanwezig aehtcnd, ml eek ¢ll€ Olllllsslllg lill€ll· Nlcl mlllïleï
het onderwerp ter regeling aan Zigh te lïlälï dim ook, het Zal straks onder de
i iickkcii oogen worden gezien, een gewijzigde or-
·i~Cii iiiiiizicii ivm iicmiiiiiingsiiiii“·ci­i,cii ganisatic als in den verderen loop van het
is de behandeling in niet mindere mate met llilolïlsllllï Clilllï Clcll Schriivcr gcschctst CH
voorzorgen omgeven. (ioedk e uring even stellig is het, dat onder omstandig-
hij dc Wgfi Vcci Zogvggl cvci-gcngjenp heden van dien aard wel geen vertrou-
mjng jguggçhejj G()uvgj·j3ejjr-Gej1er;j;j] en \ till ZOOZCCT '[Cl€lll'gCSt€ld ZOU \'0ïLlCH Zllä
Volksraad is verkregen; v a s t s t c l l i n g dat in het verantwoordelijkheidsgevoel van
bij de W e t, voor zooveel die ()VCl’CCll- ten oppositionecle groep in den Volksraatl.
stemming niet is bereikt. in deze omschrij- bij hen, die ook voor lndië in een ,,vol-
ving ligt de algemeene gedachte, die de groeid" parlementair stelsel het juiste de-
voorzieningen op dit punt beheerscht. sideratum zouden willen zien.