HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.53 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

14
ook al ontinoct hun gestie oppositie bij een Bestuur, zou op staatsreclitelijke gronden
ineerderheid, naar wier inzichten zij zich bestrijding kunnen vinden. Het is de (ci ou-
alsdan richten. Wat in den onafhankelijken v e rn eu r-G ene r a al, die ontwerpen
Staat Zwitserland, waar het overigens van wetgeving, begrootingen, enz- aan den
zeer wel mogelijk zou zijn, in gevallen van Volksraad ter behandeling voorlegt. De
dien aard het bewind door een zoodanigg Departementschefs of andere hoofdambte­
meerderheid te doen overnemen, tot den 11€1TO11­ dïë in den Raad die Ontweflöen toe- l
huidigen dag in stand is gebleven en door ]ïCh'f€H @11 V€Yd€di2”C11, doen dit in näärn l
gtgjgfkundlggll aldaar ggprgzgn vyoydt alg VZIH dêll CI(jLlV(êl'1l‘CLll’·GCl'1€l`El3.i, als (ilCllS V
een Weldadig instituut, het land vrijwarend $IOmäChü$Id€l1. Bij niet-aanvaarding van
r()()l· mllqlstgrlgclc crises, Zou __ indien l`€g€€TiHgSVOOTSt€iiCll SDl‘€€kt ilC1[ dllS VHS-
OVOIMOOS (lc kO]OOi€dO VOl.hOudmgOO het zelf, dat althans zij niet zouden behoeven l
g·C(_lOOg('lCu __ VOOY llCdC1»·laudSCl1_ll]dlë Ill J[C tI`€dCH, ITIEIHY uiJ[S1UitCI­ld de R C gê C- !
toch zeker niet p e r s e te veroordeelen F i u g- Cut is? de G O u V O Y O O U VG O O O‘ `
`Zim EO dit m minder nog, Waal- __ dc raal, vertegenwoordiger van de Kroon,
schrijver erkent het volmondig - het effect voor Wuiu uu uu dw uuïu uur Zaak ut Oui
van die rolvcrw.isseling zelfs in de oude Stelsel uugêsuuuu Zou moeten bujvêu
Souvereine Staten vaak ver van gunstig Hoe dit Zïl­ bevrediging is. naar de schrij-
is g€WOOSt_ ver oordeelt, in de lijn van 1917 voor den
De heer Colijn zoekt zijn hulptroepen VOIKSTGHCI niet te verkrijgen cn hij houdt
dan ook elders, namelijk in de practische er zich Vuu OVOï`luïïd~ dat dit inzicht Onder W
“.O1.kmg VOO OOR VO1kSmad_ de rustige elementen van lieverlede alge- »
Vooreerst beziet hij daartoe den toe- mêëu zul WOYOOO
Stand van uit llet In l an ds Che StdOd_ Wat deze laatste voorspelling betreft, is
punt, wel te verstaan van het standpunt um VOO? Ou$· niet muldü dan VOOT OOM
VOO die V O r S t Odd l g 6 lnlandêrsg mm schrijver, duister, in de toekomst te lezen.
wie men kan, wil en m o et samenwer- De Oêuige VOYSWOOHO mad km- dunkt
kOO_ HOO g O g Y O O d nu hun critiek OO het ons, slechts deze zijn. met behoedzaamheid
rcgcêrmgsbekid van Indië OOK mOgO Zijn) af te wachten wat in den loop der jaren de
hoe onwederlegbaar het argument, waarop W C Y k C 1 u k u O i u =°ï€€u? uuïi Om OD
die critiek steunt, het baat hun alles n i e t. umuu alleen Vuu DOYSOOHWKO Ou‘uOF$tOulu·
Indien de Regeering onwillig blijft naar de guu Ourust te "€1`W€kkOu~ Waar v<><>¤¤lS~
waarschuwende stem te hooren, is hare uug Fïucu uuruuu dreigt
positie onaantastbaar. _ _
Dat is ­- meent de schrijver »-· van In- Geuus van °V€r°‘€uSt€mm"uï
landsch standpunt een op den duur OHVCI`- mêt d°u V°u‘Sraad‘
draaglijke toestand. En toch een toestand, Te minder HOE ZOO OC11 ZOO V0<>1`b€11`ï2¤ i
waarin bij de bestaande staatkundige figu­ Sïedfiltwlïin te billijken zijn, waar ook het-
ren wijziging niet mogelijk is, vermits een ïOOll OD dit mint is ä€mSï€VOO1`O­ in ZOO
wijken van de Nederlandsche ambtenaars­ hooge mate OD IOSSCH bodem Sïäëlï
regeering ~- den (Honverneurlieneraai Dc SCllfikbCClden ons door den schrij-
niet zijn l)irecteuren van de Departemen- VOF v<>¤rs¤1i<>¤d¤n· Zïllï inderdaad VCT
ten van Algemeen Bestuur - niets min- XOZOOIW ZH maxi al Oëïdclïik ill ZOOVOV
der zou beteekenen dan het einde van het Mm het OUVOI Vülï €C¤Zïldï2h€ïd VHN ~’OO1`·
Nddcrldddsch ggz;/]_g'_ stelling mank, dat zij aan een v erstar1~
Het noemen, in dit verband, van de dige oppositie in den Volksraad, ge-
lloofden der Dcpartenieuten van Algenieen g rond e bedenkingen oppereud omtrent
|