HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

I
I 13
geschonken en sindsdien nog verder heeft van onredelijke of redelooze critiek op een
uitgebouwd of tracht uit te bouwen.- gegeven oogenblik kan zeggen: ,,lk ga
Het parlementair stelsel --· gaat hij voort llC€H, dec gil het Zëlï mä?l1‘“.
­-e zooals zich dat in Europa ontwikkeld ,,Een oppositioneele groep in den Volks-
heeft, ontleent zijn waarde niet in de laat- raad" ­- aldus de in cursieve letters
ste plaats aan de v e ra ntw o o r delijk- weergegeven slotsom van den schrijver ­­-
heid, die rust zoowel op de ministers in ,,kan nimmer in de positie komen het be-
het zittend Kabinet als op degenen, die wind te moeten overnemen."
. zich geroepen gevoelen het beleid der Re- Verantwoordelijke oppositie.
ggermg gw b€$m1d€H‘ E€H€rZijdS’ Z6k61'· Wij hebben gemeend dit betoog eenigs-
11’6·611t61111‘1‘161 111, °16__11611°1,‘161` "°11F6"6fF6‘ zins in bijzonderheden te jnaeten weerge-
¥<611“’661611g111_g· 16 Z1] *61166 6611 11161 11111* ven, wjjl de schrijver ~ die tien jaar ee-
l d61_b€t€€kCmSVOl Wapm 111 hand vtm leden bij zijne beschouwingen in het tijd-
mmlsmrs tegenover het O_D1?OSmOl?€clC dee! schrift ,,Schild en Pijl" dezelfde argumenten
der volksvertegenwoordrgmg.l Die volks- deed gelden _ blijkbaar wor zijn ”D€_
I "61`t6g6“‘V6O1d1g1“g» de OD'pO$1t1€= kan CCN lenda Carthago" ten aanzien van den ln-
T K61b11161= m6t W61k$ 13616161 11161 WO1`611 111" dischen Volksraad den machtigsten storm-
110196115 maar Ook 6611 K611111161 Staat h6`ï ls die zienswijze werkelijk zoo geheel
` V11l» 6111 16g611OV61` 6611 O11611g6b1Ok611 01* juist; laat zij niet, vooral in dezen, ernstig
~ redelijke critiek zich terug te trekken. ln vjjgyljeljojjd joe?
lieidê g€V£lH€11 - mêfkï de SChFïlVC1' OD -- Dat het ,,volgroeide" parlementaire stel-
WOYCU de ODDO$ïü€ 2CdW0¤£@11 hCï YOCY ïü sel. zooals het -­ aanvankelijk op Engel-
li2`Ll”iCl€H JCB H€1’I1Cll, de VC1‘3.HlIVOOïClClljl{l1€lQl gçhgjj bgdgm gggygggcn ._ Zjgh gjllgjqgg jij
_ ‘/GOT hêï bewind OV€1` W ¤€m€H· I¤ï¤$· de meeste oude landen van Europa ont-
schen Ontveinst hij zich niet- dat eek in n·jl<l<eld heeft. als kenmerkend element
<>¤d€ Däïlëmëüiïïll dit gevoel Wm Vüfäük het beginsel huldigt van een zoodanige
woordelijkheid wel eens faalt en ernstig jjpposjjjomêjê mlvgrwjssêjmg, is CC,]
faalt, doch dit alles doet bij den schrijver welbekend feit. Volgt nu daaruit, dat elk
- voor wien dit feit de hoofdzaak is -- regeeringsstelsel, waarbij op vertegen-
niets af aan den regel, dat het typisch woordigenden grondslag aan de landsbe-
kenmerk van het ,,v olgr o e i de" parle- volking een actief aandeel in de regeering
mentaire stelsel gezocht moet worden in van het land is toegekend, zich daarom
de r olv e r wis s e 1 i n g van Kabinet en aan dien norm gebonden moet achten, zelfs
; oppositie, zoodra de laatste over het eer- wanneer het landen in koloniaal staatsver-
tl ste de overhand verkrijgt of zij methaar band als Nederlandsch-Indië betreft?
critiek de grenzen van het redelijke over- Wij wenschen hier niet terug te treden
schrijdt. in den strijd, die vooral in vroegere jaren
Tegenover dien regel nu stelt de schrij- de aandacht heeft gehad, omtrent de be~
ver het feit, dat die toestand in Indië teekenis der vertegenwoordiging. Een
n i tges l ote n is in de verhoudingen tus- aanstonds voor de hand liggend antwoord
sehen Regeering en Volksraad; dat eene op de gestelde vraag geeft Zwitser-
meerderheid in den Volksraad geen lndi- land, waar de leden van den ,,Conseil
sche Regeering ten val kan brengen om fédéral", het Zwitserseh gouvernement
daarna zelf het bewind over te nemen; nitmakend, voor een bepaald aantal jaren
dat de Indische Regeering niet op grond worden benoemd en op hun post blijven,