HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

1
I
12 I
bevolking wat aangaat de economische belooft en te weinig geeft en -- de geachte
beteekenis voor haar van de groote land- schrijver houde ons de opmerking ten goe-
bouwindustrie, omtrent verhetfing der po- de - op verscheidene punten al te zeer
sitie van het lnlandsch Bestuur en het bij van onvoldoend doordringen in het vraag-
herhaling aan den dag tredcnd gemis van stuk getuigt.
tact en vormelijkheid bij een deel der Wèjgezgmje k,­;m;€u_
Europeesche volksgroep in den dagelijk- Hct huh utct uuucrs duh (ms Vut,
Scllcll Omgzmg alsscllcll belde msscm be' hcugcn, in de inleidende beschouwin-
ïmï mede OUd€rW°rl°@ll* Welkla vooral de gen de onverholen erkenning te vin- ·
rei e laatste, sinds vele [aren met meer ` , . ,, ­· ­ ` ,, , ­
ot minder Zeeiaeem in ODLl1b2lI'€ eem-tr- dg? lf? l‘€‘t““ Wll ““ W?. ‘,°“ï
ten behandeld zijn. Elke nadere pogin·g tot ïïmïel dtdcn ‘illk°“"’“’ dal “f“"?l‘ll? Hdïbl
verkeerde eeeaeeeee ~;t het jglgbllegidgïuk geeglït Hïteat
dienaangaande en van bestaande misstan- (S;éäïtëäïgêuêuvulïïcäïutëëstêêuïl li; luuliïh '
den en ongewenschte verhoudingen zal huumschu muatschuplsu th tmué Ook uw t
wamdcèrmg Omvaw nationalistisch sentiment ontwaakt ist dat I
" b r e e d e r e n kring omvat. In het bnzon- j
IV_ der wenscht de schrijver naar voren te A
(25 Scutcmhct.) brengen, dat zich in de Inlandsche samen-
De grondzuilen van ons levmg ook een streven openbaart, dat aan- «
bewind spraak kan doen gelden op onze volle svm- _
‘ pathie. Een streven, vertegenwoordigd
Hoofdstuk ll. de voornaamste materie door chc ttstthcu tu dcu luuuc·=_ die hcc
van den arbeid van den heer Colijn om- uttuu tcu vchc hcschcu dat ccu hutmcuh
vattend. heeft de Staatsinrichting schc stuucuwcthiuu tusschcu de in Indië
V a ll lll tl l all aa lll l`lC llllll g ll all woonachtige volksgroepen niet alleen b e- "
De wensch van den schrijver om, wat Wcrdcu uugcsttcctd, tut Wchsc gtucu
aangaat die beide grondzuilen van ons be- Vuu tugczctcucu ucg stccds u u g c u 0 c g
wind in Indië. den weg te wijzen, die tot h ct g ch c c 1 c h O tu s tutuud sch c
versterking van het weerstandsvermogen h c s t u u r s u ut h t c u u t c u h c h 0 0 t t_
llall llal Naaallallascll g‘°`Zag Zall Vaalall Voor die in de Inlandsche maatschappij
llaall llll aall aala aw Zaak als Zaaaalllg beschikbare krachten bepleit de schrijver
echter is ook in dit geval de uitslag niet Zuu brêedstan Ziu gcucmcu __ ccuc gc_
aan de bedoeling evenredig geweest. Gaf chucshtu Vuu dicn uutth uut Zh in ccu sc_
de inhoud van het eerste hoofdstuk ons in lctdchth tcmuu hu uut hcstuut hcttuhhcu
verscheidene opzichten aanleiding tot ver- Wutucu Op ccu Wuzct thc uitzicht uhcut uu
schil van- meening omtrent de juistheid der ccu mcucwcthzuumhcuh Wchsc gcschmugu
inzichten van den schrijver, het tweede wordt duur Vc1.uutWOOtuctuh_
gedeelte van het werk van den oud-Minis- h C t th
ter Colijn, waarvan juist de overtuigende
kracht had moeten uitgaan voor de met Pallllall Stelsel van l9lZ·
zooveel nadruk door hem ingeleide her- Op dit laatste woord legt de schrijver
vormingen. maakt ontegenzeggelijk verre- bijzonderen nadruk, omdat het ons ineens
weg het z wakste deel daarvan uit. midden in de critiek op het politieke stel-
Het z wa k s te deel, omdat het te veel sel plaatst, dat men in 1917 aan Indië heeft
'