HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

l
i ll
I
{ ll2I2l1' o11ze lllZlClllCll, met 1llSiCll'lllllll§L' wor- Opwaarts strevende krachten.
i de11 ontvangen.
I .. ~ ] ` .··, ·* k Y, ·l,
E Waar evenwel de schrijver, als van zelf Ook cie Sclllllwï bllikt OD stu WU Mv
i SDl'CkC]]d` daaraan dg g@7()lg’t]'@kki]’[g ver- l<Cl'l ZlCll JEOCll lllêï 2€l1€€l ()lll)€WLlSi Vtltl
i hindi; ”()ok ligt ionino van don Vooynii- dat feit e11 met instemming is het. dat wij
gang ynggf dOOy Ong, alg Vgggd, VOi·(_](;n Zllllê €l'l{CllHlll§I V€l`1’l€1llGl1 (l)lZ. 34), Llálï.
bepaald", ligt in die stelling een uiting van Onbetwistbaar 111 het lichaam der lnland­
mächtsgevoel, die zekere oversehatting SCl1€ määtSChäDD1J opwaarts strevende
i vçyyaadt krachten werkzaam zijn, die me11 vooral
ä Nog daargelaten dn VOOY Ons ZQIQ/1· bg- lllêt V€l`hlll(l€I‘(°5, OD g€ZOl/ldC wijze tOt Olli-
langrijke vraag, of die stelling van den §Vïkkf?h¤£ W kOmC¤­ Mlmlèf VTI! Väfl DC-
i schrijver zich verdraagt met de katholieke €·CHkm?~€a daarentegen Schumi (ms “Ca*i
j beginselen, die ook op het terrein der ko- <l€ ääü uw Gïkwümäï ’äS€k¤OODï€ bv-
i loniale staatkunde o.i. een toepassing moe- $ChOuWm$ï Omtrent de b€gC€ï't€ det m-
tcu Vinden, moet Ons dg Oplnêrkimg ll€€l”HSCl'l€ b€VOll{lH§Z,^ llêläï Eul`OD€C$Cll Oll··
uit de pen, dat de veonseiinitimg nei om- derwus @11 hare werkeliike beïweïte <i¤¤r-
wikkeling van een volk, ook van een volk aa; k _ _ 1 k __ Ik d
i11 koloniaal staatsverband, zeker niet uit- luk Gm ze ter Jullk we iw? E Gudlk “`
« • , ) ` 1 7 " *§
V sluitend, in vele gevallen zelfs niet il Uäimaa riêäê ma lt mn aaa "l"
t » v oornam elijk een product is van den °_" " Eïtïmes k“ nger fr ml m gm aar
w1l der Regeermg. invloeden van binnen. Uïarl " we Cm en Bmpêma D aan
~ . .. . . zeh echter is het alleen al hoogst moeilijk.
uit den natuurhjken groei van l1et eigen .. . .
.. . . b11 voorbaat uit te maken, of en in hoever
volksbewustzijn voortvloeiend; invloeden . .. _
. . Still leerling als schadelijk gevolg xan
van bu·1ten, in nog meerdere mate onat­ . . . 1
.. . . . voortgezet onderricht tot die klasse za.
hankehjk van de gezindheid der Regeermg. , _ _
1 md _l__ bl nk I vervallen De terrn .,l.uropeesch onde1-
ïgm en _V€€la1 gïkm ug ~@¤er;1t~kï¤- wiis" is bovendien. wanneer het betreft
x ‘ ' V .
‘V€nàmHbaSHï ammml ïcïlcdl afïäla onderricht boven l1et lnlandsch volkson­
van 6 BVO mg Wm H la la' _€ al S` derwijs uitgaande. in zekeren zin mislei-
ralmta aan te gcvalb W@«¤b1¤¤@¤ ala Wal` dend. De benaming wekt de gedachte op
uitgang <><=¤b<·>¤aa1d¤11trai>_V@1i ~’¤l¤1¤k1¤s aan ee11 bepaalde leerstof, van specifiek
zal habball bamlkb avallmm is dc veeaçlg belang voor Europeesche behoeften. ter-
om dien term te herhalen. OOK 111331 lid wij] in werkelijklieid de leerstof. in haar
balladêïmï dwt<>9 m gaat Iazonaarlfcla geheel beschouwd. evenzeer tot voorberei-
voor een zoodanige millroenenbevolking. ding kan strekken Cu ik vcrbaud mm Om_
k Vüll onderling zoozeer tnteenloopend g€­ standigheden va11 plaatselijken aard vaak
l halte en verschillenden aanleg. tast de laat- de eenige i11 de betrokken omgeving be-
ste evenzeer als de eerste daarbij in het schikbare voorbereiding is voor een hoo-
duister. De voorstelling als zou men daal`- gere eisehen stelle11de11 werkkring i11 de
€CllVOLlCllg t€ (lOCl`l llCl.)lJ€ll ITICJC CC1’l lTlC­ Inlandsghg nqaat$Chal)Djj_
Cl1£miSCl1 Df0C@S, W€1ä1‘VäH llüï N<3dCY­ Het door de Indische Regeering nopens
· landsch gezag verloop en tempo naar eigen dit onderwerp ingestelde onderzoek. waar-
inzicht kan regelen, zou in hooge mate '2`t1l de schrijver op blz. 35 melding maakt,
bedrieglijk zijn. Zij zo11 van een zelfover- zal trouwens op dit punt ee11 breeder licht
schatting getuigen, die door den loop der werpen dan ook l1en1 te11 dienste stond.
gebeurtenissen wellicht voor ernstige ver- De verdere inhoud van hoofdstuk I. oni-
rassingen zou worden gesteld. trent betere vooriiclitixig van de lnlandsche