HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

l
10 i
gen, spreekt in dezen het feit, dat ook de als verklaard destru ctief s t r e - l
schrijver, nadat hij in sprankelende be- v e n, in zijne uitingen en zijne voortwoe-
woordingen zijne verontwaardiging heeft kering rechtstreeks onder bereik van recht-
uitgestort over de gekozen vormen en de matige repressie valt, terwijl het optreden i
noodlottige gevolgen daarvan, op stuk van van andere vereeniingen, mits en voor l
Z€1l<€n, iO€n de Taak van liêi 0DlJO¤W€ii zoover het zich openlijk tot den strikten
aan li e ni Was £C€kOn1€11. OD ziine b€U1‘ï vorm en tot een evolut·ionnair streven bin-
niets anders te voorschijn heeft weten te 51C51 (555.; gygns baiaaaiti bCZWgi3_1·]ij]{ i
oïoogoo ooo i¤St¤ili¤a@¤­ ov oo Woo" daarvoor in aanmerking is te brengen. l
toïsoh voo Vorm oo koroktolï Waar de schrijver de scherpe veroor-
oovooolom zooals oodor zal omkolb in hoi _deeling uitspreekt (blz. 31): zij streven alle
wezen der zaak en in hun staatkundige mai eeiizeiide deel: em Vei.Wei.eiiig
beteekenis geen principieele verschillen Wm hei Z_g_ Wesieiseh inlpêrialismü eii i
oooolodood moi de oostooodo zijn bereid daartoe dezelfde middelen aan <
te wenden, is, naar het ons voorkomt, voor f
III. het voorbehoud plaats, dat in de groep der
(34 5€51t€51111e5·) nationalisten in beginsel geheel denkbaar
is en ook in werkelijkheid zich voordoet
Iülaüdsoh V€ï'€o¤igi¤2$i€‘/o¤· een element_ waarvoor het woord ,,om- ,
Het vervolg van Hoofdstuk I levert in "oï`Woï'Dloz‘-ï“ Vol? het Vvostoïsoh ïo‘ ( ”
de eerste plaats een lezenswaardige schets Zag te vèi gaat in Zoovoï dat het voor de i
wm de eiiiwikkeiiiig eii deii Siaiid Wm hot naaste toekomst althans, zich dat effect
lnlandsche vereenigingsleven in Indië. o i oi Voor oogoo Stolk Dot olomoot vormt
Weiaiveii de aigemeeiie beieekeiiis tai, wat men zou kunnen noemen de groep van
Sieiie iii deze, Ome Veiie aandacht Vra_ de ,,stille broeders" in de algemeene be-
gende, conclusie is neergelegd (blz. 28), weging, wier oog zich naar ooo Voïdor go'
dat, met uitzondering voorshands en wel- logoo olo$goWl`lohl Mook
licht van een daarvan, de in den loop der Niêï Clêii schrijver deelen Wij het stand-
jaren ontstane vereenigingen alle een uit- Dimi dat ONS b€S'f¤¤FSë1DDë1ïä3'£ - li€'f
gegprgkejj natjgnaljgtjsclj karakter dragen EUYODCCSCI1 en het Inlandsch bestuur -­
en dat bij de iememie figuren dit mineiiaie den toestand Ov dit Oeaenbiik volke-
streven in de practijk vooral bestaat in ITICU b€l’1€C1`SCh'f en de bevolking als ge-
a5kCC5­ van dgn WC$iCrSCj5€51_ ook heel nog bereid is hare bestuurders te
aan N C a 6 5- i a 51 d S C 15 C 51_ 551V5Oad 551 volgen; dat, zoolang de Regeering krachtig
Ijjçljë C5] gy m p ajh j 9 m 3'[ elke ac t j e V2lSïl1OLlLlf 212111 liaäf 3.fl<CLll'€l1tl oordeel Om-
r 5; v 0 ] jj t j O jj 51 a j j- Of iq i et ... d j 9 't1‘€11't deSt1‘uCilCVC b€VCgll1gCH, zulk een l
Z 5 C 51 jg g c 51 4 5 B 51 551 V 5 O 6 C1 1; 6 C y t, houding naar beneden in den ambtelijken
ln verband met die vrijwel gelijke alge- kring met êoü Siêïk äCC@¤ï d0Ol`WCYl<i­ Eli
mcene doelstelling ziet de schrijver prac­ 00k de Opmerking (blz. 33), dat de nuch-
tisch geen verschil tusschen het optreden iëfê iêiiön nu eenmaal zijn. dat Wil de
der communisten en dat van andere ver- V€Y€lniW00ïCl€liikliCid dragen, ook iëgën- -
cenigingen dan alleen, dat de eersten wel- <>V€f de bHii€nWCY€ld, VOOY wat in Indië
licht over wat grooteren durf beschikken. geschiedt, dat Indië niet in staat is om op
Wil men -- zouden wij wcnschen ow te eigen beenen te staan en ook niet in staat
merken »­ een onderscheid maken. dan is om de tijdruimte aan te geven_ waarbin-
het dit, dat het optreden der communisten, nen dat wel het geval zal kunnen zijn, kan,