HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.67 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

I
l ,
2 Q
bekwaamheid daartoe hebben verworven, den. De erkenning van dat feit is zóó
van den toegang tot de middelbare en onverdeeld, dat zij haast een gemeenplaats
hoogere inrichtingen van onderwijs? mag heeten. lVlaar geheel iets anders is
Zou eindelijk, waar, geheel anders dan het, op een wijze, als de schrijver het deed.
de schrijver de zaak voorstelt, ten be- een vonnis te vellen over het algemeen
hoeve van de lnland s eh e, om niet karakter van de ,,politieke vormen" -- om
eens te spreken van de In d i s ch e de door hem gekozen benaming te bezigen
maatschappij. in haar werkelijk belang - waartoe in het Indisch staatsbestel de
van alle zijden vergeefs wordt uitgezien staatkunde der Regeering heeft geleid.
l naar geschikte Inlandsche helpers. een Niet in de eerste plaats die politiek e
t onderwijspolitiek met dergelijke bedoelin- v o r m e n, maar de p 0 l i t i e k e stro o-
l gen van wijs beleid getuigen'? mingen zelve, waaruit zij zijn voortge-
Het antwoord kan, naar onze overtni­ sproten. waren het, die van huis uit niet
ging. niet anders dan beslist on tk en- in het Oosten thuis behoorden. 7Vesterseh
ne n cl zijn. van oorsprong, meldden zij zich als vreem-
Pomigkg vormen. deling. aan, wat echter allerminst belette.
dat zij in den loop der jaren, gesteund door
Niet wlin e Y e 1 e n e ne O e Y 3 t l en geen ingrijpende W€ïCl(lj2'Cl3Clll't€HlSSCll, al meer
ons die overtuiging in. zoomin als wij zon- als niaennge golven Zien over nel Oosten
de nretest de newenng en nlZ· 18 Ven uitstortten en, zoowel in de landen
het geschrift van den heer Colijn zouden onder eigen gezag als in die onelei.
willen aanvaarden, dat onze diepe veree­ V i eenid bewind lol instellingen en Voon
ring voor de liberale democratie uit de Zlenlngen noonlenl Waarvan de mogeliiln
eegennenne eeuw ertee eebmelit neen heid en de noodzakelijkheid te voren nau-
Inene te zegenen met W e S te Y S e n'n e " welijks waren vermoed. W e s t e r s c h
. Helene vormen, die er Ven ntnS nn als naar oorsprong en karakter die stroo-
l wel niet thuis behooren, maar die ­- al- mingen Waren, kou nel Wel niet anders, oi
' dus de Veerslelnng "‘ teen en er genn"e' ook die nieuwe instellingen, de staatkundi-
l duceerd werden, toch door bijna allen m e t ge ,oinien_ Waarin naar den geest vvan nei
2 O n e n In O n e= eeen eVengenS e e Y n l e' nieuwe tijdsgewricht die stroomingen wer-
' Cl l $5 Werden äengegeape den opgevangen en in ’t bestaande staats-
i Ook hier weder heeft de schrijver door oiganisnie Weiden ingëvoggde meesten
l Zïin 'O0ïOD§€Sl€ldC ïütêïïüü Om het Ye' onvermijdelijk een Westersch-politiek
geeringsbeleid van de laatste decennia in kai.akiei­ dragen
F een ongunstig daglicht te stellen, zich doen Het ging daaibii niet eni dwazen een
l bil €€¤ meer ïusüge beschouwing van ZW beraden voorkeur voor vreemde creaties.
ken de onjuistheid aanstonds zou hebben maar eenvoudig ein nei feit, dat naal.
ï¤$I€Z­ O o s t e r s ch e vormen, waarin die W e s-
Zooals het gewoonlijk gaat bij dergelijke te 1- S ene nniiiieke denkbeelden te gieten
:»läEtll<ïllll(llgt) Vl`ZlZl§3,`Sllll(l(Cll, llCbl`)Cll, Z€l{Cl' Zouden zijn ggvvggsta y C i· ge cfs tc Z()C_
()Ol( lll lïldlë, ()VCl‘SCllül[tlllfl,' Vëlll de l)€tCC­ kgu Vigl gil augiqvgggli vg i· gg gfg gc-
kenis der verschijnselen, gemis van prac­ zocht _
tischen zin en misplaatste politieke be- Door het geheele Oosten heen levert de
grippen in sommige opzichten tot misgre- staatkundige geschiedenis van den nieuwen
pen gevoerd; tot misgrepen. die, aehterat tijd de bevestiging daarvan en wel het
besehonwd. niet hadden moeten plaats vin- meest. voor het doel van deze besehouwiln l
l
l