HomeDe koloniale politiek van NederlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 8.67 MB

PDF (Volledig document), 40.73 MB

!
l

kenis. Aanstonds echter rijst de vraag, of lijk te verschaffen zijn. Zij vraagt wel in
niet overal en te allen tijde. maar inzon-- de eerste plaats, als fundament van het
derheid in het tijdperk van eerste ontwik- gebouw, duize n den hulpkrachten: on-
keling van een nog primitieve maatschap- derwijzers, geneeskundigen, landbouwdes­
pij, de verbreiding van onderricht, van kundigen, enz. Die hulpkrachten zijn er
welken aard en in welken vorm ook, het- niet; in meer en meer toenemende mate
zelfde gevolg, dezelfde uitwassen heeit moeten zij gevormd worden. Voor de vor-
medegebracht. Uitwassen. welker voort- ming echter van volksonderwijzers zijn
woekering en schadelijke werking. om de i100diä O1iCiOYVijZ€1‘S van 1'¤im€ï€ ODiOi‘
redenen, die wij reeds 1”lO€II1Cl€Yl,ll1ZOl1dG1`­· ding, wier voorbereiding op hare beurt i
heid weder naar voren treden in de kolo- hoogere onderwijsinstellingen eiseht van
niale sfeer. Uitwassen, die ook bij de verschillende soort. De vorming van j
meest doelmatige regeling van het on·der- bruikbare medische en veeartsenijkundige
wijs niet ontbreken en in zoover als on- hulpkrachten brengt onvermijdelijk den
v e rm ij delij ke nad e elen met de op eisch mede van kostbare instellingen tot
stuk Välli Zukel;1 ZOOW/eel 2I'OOjï€1‘e dat doo], met alles wat ook aan beter
V O erdeelen Väii iiëi O¤<iO1`WijS Hêdïä- onderlegd lnlandsch personeel daartoe
ïO1i mO€iOli “’OTCi€¤­ noodig is. Hetzelfde geldt voor den land-
Minder goed gezien komt bovenal bouw; geldt ook -- om op ander terrein
()llS il€)[ SiällLlDLl1li VOOT. als Z()Ll(i€ll ilCJ[ Cen grccp tc doel'] __ VOOY technische ln-
de inheemsche abituriënten zijn van de op läudschc krachten wat dan aanleg BH de
breederen grondslag georganiseerde, voor- goede instandhouding van verkeersmiddc-
iii (UC VHN de lTlidCiCjbZll`C CH hO()gCl'C OH" ICH gr] amdgyg aan dg bgvolkjng tgn gogdg
derwijsinstellingen, die. in het êligenieêil gtrekkende openbare werken in de regent- `
§CSDI'()kC1'l.lliCj§ §l`C2li)SOl'bCCl'Ci iill1'lllCl'l VOT­ Schappçu Op Java @1] ayldgyg jnhggmgcllg
den in dê iii diSCh €­ QOZWOQO11 HOE Van gemeenschappen daar en elders, voor j
CIO iiiiï1¤<i$Ci1O mäïli$ChüDDij­ DOT- welk doel, waren zij aanwezig, vele goed .
iiä1iVO däü in €liW€iCiiii¤$ï Wm OO¤€ äir ontwikkelde lnlandsche deskundigen aan- j
ZOn1CO11<3 Oläiiüiiiliäï Vëln Ciiê m€1äi$Ci1äDDij­ stonds plaatsing zouden kunnen vinden.
OD dat Dulli 'OO1‘ShZ1lldS OnjilOuCijIl2,‘ Zou mep Zonder voorziening jp dig bg- I
ZOU Zijn te bOi1‘3Cii’fO1i, tot de iHiä¤dSOii€ hoefte inderdaad zich de bereiking kunnen j
samenleving als geh e el een hooger denken van de door den schrijver voorop-
standpunt van economische ontwikkeling gestelde volksontwikkeling, een wensch.
deeiïwiiiiêï Zäi Zijn- die overigens op zich zelf wel door ieder l
Een algemeene volksontwikkeling in ln- wordt ggdggld gnidjg ook de; Reggêyjng ,
die van dien OnlVä11g is -- het behoeft gjndg lang voor oogen Staat?
nanwelijks te worden gezegd -·- een Zeer Zon inderdaad de schrijver zelf ter
langzaam voortschrijdend proces van een voorkoming van ,,déracinés", die van elke
lange reeks van jaren. Zij vordert op het opleiding als deze te verwachten zijn, van
gebied van onderwijs, van volksgczond­ politieke demagogen. die waarlijk niet
heid, van veterinaire verzorging, van be- alleen in Indië de staatkundige atmosfeer
iiartiging van landbouwbelangen en an- vertroebelen, mogen wenschen, een af-
dere tot versterking van de economische wijzende gedragslijn van de Regeering
e<panl<raelit der bevolking strekkende voor- ten aanzien van de hoogere intellectueele
zieningen schatten geld s. die met vorming van lnlanders? Een ontzegging
geen mogelijkheid anders dan g ele i d e- aan inheemsche jongelieden, die voldoende