HomeKartiniPagina 9

JPEG (Deze pagina), 967.38 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

__ :;.1ggz.:ï;:.;;J;;TJ­;;;;;;`i;ïï;;¢Z;;';;;;4.»W.4;..;y»`....;;;Zl·Q.ai,;.¤,,,§.ï;;......,ï.....«,;~.L.....-­i...,.;... ..Y. ...«LM....-»..» Q ,, .~;lt T F .....liï;.ï.;..,.¤._{.g.,.I
r“___ KART1N1. _*ï
mannenoog verborgen gehouden. Komt een oorlogs-
sehip ter reede en brengen de ohicieren den regent
een bezoek, zijn dochters verschijnen mede in de
voorgalerij en mogen zelfs een uitnoodiging om aan
, boord te komen aannemen!
De opheffing van het isolement heeft nog andere
gevolgen: de mogelijkheid om buitenshuis goede
vrienden onder de Europeanen te maken. Een groote
sympathie ontstaat tusschen Kartini en den heer en
. mevrouw Ovink-Soer, hij, een ernstig, degelijk be-
ál stuurs-ambtenaar, zij, een verstandige, gevoelvolle en
geletterde dame, die meer dan een oudere vriendin,
die een tweede moeder wordt voor het naar kennis
en hartelijkheid dorstende meisje en onder wier lei-
‘ ding in Kartini’s fijnbesnaard gemoed een gezond
idealisme tot ontwikkeling komt. '
Maar als alle ambtenaren in Indie was ook de heer j
‘ Ovink onderhevig aan overplaatsing. ln 1899 ver-
huist het echtpaar naar Djombang. De afstand kan
echter de sympathie niet doen verminderen en het
met liefdevolle hand uitgestrooide zaad mag een rijken
oogst doen verwachten.
l Het jaar IQOO -- liartini is inmiddels 21 jaar ge-
_ worden - wordt het tot dusver belangrijkste van E
haar leven. Aan het hoofd van het departement van {
onderwijs is een bezield man als directeur gekomen;
{ mr. H. Abendanon. Zijn hart heeft den weerslag_
E gevoeld van het nieuwe leven dat zich begint te
openbaren in de inlandsche samenleving. Hij beseft
dat voor een harmonische ontwikkeling van de maat-
` schappij die gaat worden, de verhefhng van de toe- J
komstige moeders noodzakelijk is. Hij heeft gehoord
van den regent van Djapara, van diens verlichte V
opvoedingsproeven, van diens talentvolle dochters en
*1 ;