HomeKartiniPagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

è4. _. . ,A.,._ 1 .. ‘V._ .. V _ _
Z 6 ____~_­ KARTINL
mel, ruim voorzien als alle indische leestrommels van x ‘
. hollandsche tijdschriften, werd haar een rijke bron
van genot en leering. Onbekende woorden schreef zij
op om, als haar knappe broer die te Semarang de
H. B. S. afliep met vacantie of vrije dagen overkwam, .
door hem omtrent hun beteekenis te worden voor- _
gelicht. Zoo werd ook Kartini een echt knappertje
en misschien zou zelfs haar gevoel wel zijn onder-
gegaan in haar verstand, was niet in de jaren van
V haar afzondering het gezin vermeerderd met een jx
broertje. Dat broertje bracht Kartini nader tot haar ‘*`
moeder die zij met andere oogen ging aanzien toen
zij al de teederheid en de zelfverloochenende zorgen
waarmede de jonggeborene omringd werd gadesloeg.
Zoo was moeder ook voor haar geweest!
Toen Kartini 16 jaar geworden was trouwde haar
oudere zuster. Daardoor kwam een groote verande-
ring in haar leven. Zij kon zich nu vrijer aansluiten "
bij haar twee jongere zusters die inmiddels ook van
school en thuis gekomen waren en met wie zij zich
door een innige sympathie verbonden gevoelde. Zij
krijgen met hun drietjes een kamer, waar zij droomen
en werken. Het Uklaverblaadje" zooals zij zich zelf l
noemen. _
Allengs komt nu de verandering. Een hollandsche ‘
dame geeft haar en haar zusjes les in handwerken,
een heerlijke gelegenheid om weer eens hollandsch T
te spreken met een echte hollandsche! In 1898, ter Y
eere van de ,,kroning," weet de resident van Djapara
l{artini`s vader te bewegen om haar en haar zusjes
mede te brengen naar Pati, de gewestelijke hoofd-
­ plaats, om er een kijkje te nemen van de feesten.
Nu is de ban verbroken. De dochters van Djapara`s
regent worden niet langer angstvallig voor elk vreemd _
¤.