HomeKartiniPagina 7

JPEG (Deze pagina), 960.23 KB

TIFF (Deze pagina), 8.27 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

, ···~: ti r-Mer ·-·;;ï~·Z‘;‘i===·#@-*Z<‘*·=~‘ii lg
‘% r
rg 1
l · ‘
`
l
l A “__W _àr__ 1<ART11~ï_**ï___hw~w__~_~A`A§
javaansche jonge meisjes te doen aanvangen. Dat
i leven beteekent: afzondering van de buitenwereld,
V rustig afwachten in het ouderlijk huis van het oogenblik
waarop de door de ouders uitgekozen man het meisje
. een andere woning komt aanwijzen. Kartini trachtte
haar vader te bewegen, voor haar een uitzondering
te maken. Zij hield zoo veel van leeren en zou zoo
gaarne daarmede voortgaan, liefst de H. B. S. te
Semarang bezoeken, even als haar lievelingsbroer.
i _ Maar vader, die vond dat hij met zijn dochtertje al
i" heel ver gegaan was, zeide zacht doch beslist zzcwz.
j Kartini moest zich onderwerpen. Zij had het slechter
ä kunnen treffen want haar ouders waren lief voor haar
en de ouderlijke woning was groot en fraai en vol
geriefelijkheid. Maar, hoe mooi en ruim de kooi waar _
· het vogeltje in gevangen werd ook was, een kooi
bleef het. Eerst had zij Letsy nog, maar het duurde i
j niet lang of deze moest weg, naar ,,`t hooge Noor-
I den," naar haar studies. En zoo voelde ze zich dik-
wijls alleen in het groote huis, waar niet iedereen
haar begreep. Haar oudere half-zuster, die al lang i
Q een gelijk lot moest ondergaan, vond dat Kartini zich
wel wat beter kon schikken. Er was nu eenmaal een j
,_ (zz/zr! die 7210esf worden in acht genomen. Niet anders ·
l oordeelde haar oudste broer, die zich bovendien op j
j het standpunt plaatste dat jongeren gehoorzaamheid
j verschuldigd zijn aan ouderen en dat vooral meisjes ·
hun oudere broers moeten gehoorzamen. \’as Vader
niet altijd zoo vriendelijk en zacht voor haar geweest,
zij zou haar lot bijna ondraaglijk gevonden hebben.
Vader deed voor haar wat hij meende te kunnen .
doen. Hij bevredigde haar verlangen naar degelijke · -
lectuur. Want in de boeken had zij, als zoovelen voor .
haar, haar troost gevonden. De djaparasche leestro1n­
l
(
z.; _