HomeKartiniPagina 6

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.27 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

. . . . .. , _ . , . . . , , ,
ï . ‘%
J l
l
. l
‘L”*“_w_ _* KART1N1. j
regent van Demak, Ario Adiningrat, die èn als be-
, stuurder en als schrijver van verschillende in uitnemend
nederlandsch gestelde artikelen, zich een eervollen naam
verwierf en wiens verdiensten nog onlangs de regee-
ring erkende door het verleenen van den hoogsten, .
ook door zijn vader gedragen ambtstitel: Pangéran.
Kartini`s vader wenschte het hem in zijn jeugd
‘ gegeven voorbeeld te volgen: ook zyn kinderen, de
meisjes zoo goed als de jongens, moesten, behalve
' hun eigen taal, /zo//rzzzz/sr/z leeren en, met behulp van _~
· dien sleutel, de schatkamer van het westersche weten L"
ontsluiten. Zoo ging Kartini dan al vroegtijdig naar j
de openbare europeesche school te Djapara, waar zij ä
met tal van hollandsche en half-hollandsche kame-
raadjes in aanraking kwam en zich spoedig kennen
deed als een vlug, volijverig leerlingetje met zeldzamen ·
aanleg voor het Nederlandsch. Haar liefste vriendin
was Letsy, de dochter van het hoofd der school, en j _
toen deze haar eens vertelde dat zij later naar Holland I
gaan zou om aan een kweekschool voor onderwijzeres
te studeeren, kwamen bij Kartini vage verlangens op
om hetzelfde te doen. Maar als de meisjes haar vraagden _
wat zij worden wilde, durfde ze geen antwoord geven. l
Thuis over het geval sprekende kreeg zij de oplossing ..
spoedig genoeg te hooren. Een oudere broer zou het l
haar wel zeggen. ,,Vat meisjes moeten worden? Wel, j
een Raden Ajoe natuurlijk." Maar Kartini kon maar j
niet begrijpen dat dit nu eenmaal zoo moest. In stilte
benijdde zij Letsy die geen Raden Ajoe behoefde te
worden maar voor onderwijzeres mocht gaan studeeren.
. Aan het heerlijke schoolleventje kwam, veel eerder
dan Kartini lief was, een eind. In het najaarvan 1891,
ze was toen ruim twaalf jaar, oordeelden haar ouders
dat het oogenblik daar was om haar het leven der K
1 )
lil