HomeKartiniPagina 5

JPEG (Deze pagina), 970.27 KB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

»«.­» «<<·r#=»«·­«««·«=-·ï»;- ­»,.M ·~ïï?ï . ‘ ·
i; ‘ t , j
KARTI N IF) ,
` Door Duisternis tot Licht. Gedachten over en voor het javaan­
. sche Volk van wijlen Raden Adjeng Kartini. 2e druk. , T
Luctor et Emergo. ’s­Gravenhage, 1912.
Shed no tear -- O shed no tear! i
The flower will bloom another year.
' KEATS. _
, I.
`
j Ze was de oudste dochter uit het huwelijk van den
regent van Djapara, Raden Mas Adipati Ario Sos-
,, rodiningrat, en diens Raden Ajoe. Twee op haar ‘
, volgende zusters, drie oudere broers en een de reeks T
' der kinderen sluitend jonger broertje vormden, met
j A een oudere half-zuster en met haar, het groote gezin .
' te midden waarvan zij haar kinderjaren doorbracht.
," Haar vader, gesproten uit een oud geslacht, sedert ‘
‘ ` eeuwen met het nederlandsche bestuur verbonden,
1 was een der vijf zonen van den regent van Demak, ‘
E Pangeran Ario Tjondronegoro, een verlicht man,
j die, voor ruim een halve eeuw reeds, het nut van
, . een goede, op westersche leest geschoeide opvoeding
» voor zijn kinderen begreep. In den heer C. E. van .
Kesteren, den lateren hoofdredacteur van het sema- j
rangsche dagblad dc [,000m0z‘z`€f en oprichter van de T
_ { _ Izmësche Gzkfs, wist de Pangeran een uitnemend leeraar
l . .. .
.. en leidsman voor zijn zonen te vinden. De proef-
P neming, welke voor die dagen gewaagd mocht heeten,
slaagde volkomen. Alle vijf de broeders groeiden op
j tot voortreffelijke ambtenaren en brachten het tot ·
_ regent. Slechts éen is nog in leven: de tegenwoordige
` i ' 1) Enkele in deze bladzijden voorkomende termen worden aan `
i _ het slot voor met Indië niet bekende lezers verklaard. i
1 ` Z
l .
1 Y