HomeKartiniPagina 42

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

*‘<

= ag.
e -
i 1
1 jr
I l 40 KARTIN1. .
i
voor die moeilijkheden der nederlandsche taal, die
j zelfs Kartini niet altijd de baas was!
j Overigens zal voor de toekomstige [<v6l7/ZiZ•7ZZiS`C/Z00/
wel geen betere xvensch kunnen worden geuit, dan
; E ­ . , , . j!äyl?§Y_,§‘ ·*»:j_'l~»¤ï
j dat zij tal van leerlingen kvveeke die, bezield met
l{artini’s geest, als dochters, zusters, echtgenooten en
moeders, zullen mede-arbeiden aan het groote doel:
1 ~ · · r "€,f#= , .. .;+‘ °
i de verhefhng der mlandsche samenleving.
1 -· .ïe`;*«ë*%·3
1 VERKLARINGEN. 1. Raden Aayezzgz titel van regentsdoch­
ters vóór zij gehuwd zijn. 2. Raden Ajaez titel van de echtgenoote
E van een regent. 3. Adrzi: gewoonte, traditie. 4. Ifaöoepalezzz
. . . Y . ­ " ‘»"¢­./‘l
§ verblijf van den öaqcziz d. 1. regent. 5. C-riczzezzdeksel: bij den
avondmaaltijd worden in Indië de bekers van uit hoorn of
, schildpad vervaardigde dekseltjes voorzien tot afwering van de
j insecten die op het lamplicht afkomen. 6. Paelae [Kayak: letterlijk
j het kapok­ei1and d. i. het bed. 7. Gaestüae: mijn Heer. 8. Ben-
l d0r0: eigenlijk izeezf maar ook gebruikt tegenover voorname
vrouwen of jonkvrouwen. 9. Game/an: het, grooteudeels uit
j slaginstrumenten bestaande javaansch orchest. 10. Gzäzorzayzëzgs
l naam van een game1an­compositie. 11. Wqmzg: het javaansche ·
tooneelspel, meest vertoond met behulp van uit leder gesneden
..,,«, grw. *1
L figuren, waarvan de schaduwen op een gespannen doek vallen.
‘ . . 1 ik E"i·ï VW
1 De wa em ­;€<>‘m’e2z stellen sterk- et eerde helden en heldinnen ig
J ·§’-s g YP èn
uit bij het volk nog bekende sagen voor. 12. Wcdmza: districts­
j hoofd (elk regentschap is verdeeld in districten). 13. zïïuzgayeng
[ Zaewrzzz (l$pZä’CZ7ZZ‘.' letterlijk vhoogedelgestrenge heer aspirant-
, contro1eur," natuurlijk ironisch op te vatten, al moeten er, naar
;= luid der legende, wel eens van die beginnende ambtenaren
l geweest zijn die zich door ,,hun" hoofden aldus lieten betitelen.
V . .. . i' ·£«.,`iZ`
15. Dokter ayrzwa: letterlijk ,,javaansche dokter," de tot voor
korten tijd ofïiciëele titel van de inlandsche artsen.
1 . .. .. ¥sï><ï£<>.i‘°·»
l AANTEEKENING. Djapara en Japara. De eerste schrijfwijze
sluit zich aan bij de javaansche en bij de uitspraak; de tweede,
. . . . . . .1 Y, _;‘­·'·._.·ïf`
1 door Kartini gevolgde, is de oflicieele, d1e wellicht van de
I • .. i ,, C. ?.;"`ï
1 Engelschen werd overgenomen (evenals Cher1bon voor Tjirebon).
5 « Lsèirigï
2 *’