HomeKartiniPagina 41

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

,v
X · KARTINI. 39
het gewicht harer taak en die taak met liefde en toe-
j wijding vervullend. Nederlandsch en nederlandsche
l letterkunde nemen in het onderwijs een voorname
plaats in, daarnevens de inlandsche taal of talen.
j Andere westersche talen dan het nederlandsch late
j. men voorloopig ter zijde; het is beter dat de leer- ·
lingen zich een vreemde taal gwn! eigen maken, dan
dat zij haar krachten verbrokkelen. De brieven van
Kartini leveren het bewijs hoe ver een Inlandsche, zon-
ll der kennis van een andere westersche taal dan de
onze, het brengen kan in fijne beschaving en in het
uitdrukken van haar diepste gevoelens. Aan het ver-
langen om kennis te nemen van het beste dat, buiten
de nederlandsehe letterkunde, werd gedacht en gedicht
kan voor een groot deel worden tegemoetgekomen
door goede vertalingen van buitenlandsche meester-
lj werken, zooals bijv. de Vereldbibliotheek er reeds
zoovele heeft gebracht.
l Een factor, ter verzekering dat het onderwijs aan
die school voor inlandsche meisjes aan zijn bestemming {
zal beantwoorden, is alvast aanwezig: het bestaan
‘ van een leer- en leesboek, dat voor de leerlingen der
hoogste klassen een bron van bezieling en opvoedende
kracht kan zijn. Het is het boek van Kartini-zelf. Er
staat daarin niets dat een meisje tusschen de 16 en
18 jaar niet zou mogen lezen en er staat daarentegen
van alles in, dat zulk een meisje kan stichten en ver- i
l heffen, dat haar geest verrijken, haar gemoed veredelen, i
r haar wilskracht versterken, haar karakter vormen zal.
De omstandigheid dat dit boek geschreven werd door
een landgenoote zal eensdeels sympathie en bewon­ j
dering wekken, anderdeels zelfvertrouwen schenken.
Zelfs de foutjes die er in voorkomen geven het
{ paedagogische waarde: men zij vooral op zijn hoede
l