HomeKartiniPagina 40

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

li I!
[ .
I 38 KARTINI. A A !
· associatie zijner cultuur aan de onze. Moeilijk kon een
koloniale mogendheid, die de door haar bestuurde vol- ju
j ken tot hooger peil wil verheffen en hen met duurzame l
[ banden aan het moederland wenscht te verbinden,
, een voor haar streven bemoedigender getuigenis li
j vinden dan Kartini’s gedachten over en voor het j
V javaansche volk, die tevenseen betrouwbaren leidraad
voor hen die den ontwikkelingsarbeid moeten ter hand
nemen aanbieden. Hoe moet haar uit de ziel voort-
gekomen geloofsbeschouwing stemmen tot groothar-
j tige verdraagzaamheid tegenover den Islam! Hoe
wijzen haar vertoogen over het nut der westersche i
wetenschap voor de kennis en de juiste waardeering
van wat in de inlandsche maatschappij leeft ons den
weg dien wij uitmoeten! Hoe duidelijk wordt ons nu
de overwegende beteekenis eener grondige kennis van
onze taal en van onze letterkunde voor alle Inlanders
l wier aanleg hen voorbestemt tot het geven van leiding ‘i
aan het economisch, maatschappelijk en politiek ont- .
I wikkelingsproces! Hoe is boven allen twijfel gesteld
dat de opleiding van inlandsche meisjes tot beschaafde,
degelijke, verstandige menschen een van de kost-
` baarste geschenken is die wij aan Insulinde zouden «
l kunnen aanbieden!
Moge dan de meisjesschool die mr. Abendanon
reeds met Kartini’s geëerden naam heeft gedoopt
spoedig verrijzen. Of zij geheel van particulieren uitga
i dan wel met regeeringssteun tot stand kome is onver- .
schillig, als zij binnen afzienbaren tijd er maar zlï.
j De grootste zorg worde besteed aan de keuze van
onderwijzend personeel. Alleen het allerbeste dat
Nederland en Indië op dit gebied kunnen aanbieden
j kan goed genoeg zijn. Niet enkel knappe leeraressen ,
zijn noodig, maar ook opvoedsters, doordrongen van