HomeKartiniPagina 39

JPEG (Deze pagina), 917.12 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

V _ IäARTlINI.
, hoofden, zooals Kartini zich die gedacht had. De
baten der uitgave worden bestemd voor die lëzzdczz
Azzyèng [Caz:/Zz`2e2`-sc/200/ ,,waarvan" naar men met
T vreugde vernemen zal, reeds ,,de eerste tinancieele steen
gelegd
De verwezenlijking mogelijk maken van l{artini’s
zoo goed gedachten en zoo diep doorvoelden lieve-
i lingsvvensch is inderdaad wel het minste dat Nederland
doen kan om den tol van zijn erkentelijkheid jegens
· deze javaansche te betalen. Vant nog nooit werd op zoo
j treffende en zoo boven alle mogelijkheid van ver-
` denking verheven wijze de groote beteekenis der
I ` nederlandsche cultuur voor lnsulinde in ’t licht gesteld
R als door Kartini geschiedde in menigen brief en in
? haar nota over de volksontwikkeling. Nederlanders
T die twijfelen mochten of onze beschaving en onze taal
nog een roeping te vervullen hebben, kunnen door
‘ haar van dien twijfel worden genezen. Tevens over-
won zij door haar voorbeeld op schitterende wijze
elken twijfel die nog mocht bestaan omtrent de vat-
baarheid van den inlandschen geest en het inlandsehe N
gemoed voor een rijke ontwikkeling. De Engelschen
.; zeggen dat drie generaties vereischt worden om een
V gevzflwzzmz te maken, hier ziet men reeds in het tweede
J geslacht het heerlijke product eener kruising van
javaansche en nederlandsche cultuur! En men hale
‘ niet ongeloovig de schouders op met een: ,,uitzon-
deringsgevallen bewijzen niets/’ Superieure geesten
· als Kartini zijn altijd uitzonderingen Maar dat zulk
een uitzondering aan het licht kwam nadat op zoo
beperkte schaal en gedurende zoo korten tijd ,,be-
A , schavingsproeven" werden genomen, mag dan toch
wel als een bewijs gelden van de zeldzame begaafd-
· heid van het ras en van zijn vatbaarheid voor de