HomeKartiniPagina 38

JPEG (Deze pagina), 959.27 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

i
l
iii .
M____ kART1N1.
goed werk heeft verricht. Ook vereert hem niet weinig ,
de kiesche wijze waarop hij dit deed, zich beijverend
l vooral haar beeld te doen uitkomen en zelf zooveel
ll mogelijk op den achtergrond te blijven. In een sobere i
i inleiding, nog geen tien bladzijden lang, licht hij den
lezer in omtrent sommige feiten en bijzonderheden
die tot een juist begrip van zijn uitgave bekend
moesten zijn. Overigens bepaalt hij zich tot zeer .
l enkele noten en de weinige regels, hierboven aange-
it haald, waarin hij Kartini`s ontijdigen dood in herin- j
j nering brengt. j
Aan den uiterlijken vorm van het boek is groote
zorg besteed, terwijl toch een van ernst getuigende I `
eenvoud werd betracht. Enkele liehtdrukken tusschen 1
Y de bladzijden geplaatst geven den kaboepaten te i
i Djapara, eenige plekjes in de buurt van dat regents- T
f verblijf, den kaboepaten te Rembang en, droevig
l slot der rij, het graf van Kartini te zien. Boven som-
mige brieven staan vignetten, inlandsche landschappen
i naar schetsen die mevrouw Abendanon voor haar
jonge vriendin maakte. Als slotüguren onder de
l hoofdstukken vindt men afbeeldingen van javaansche
kunstnijverheidsvoorwerpen. Maar de waardevolste .;
van alle illustraties is Kartini`s portret tegenover den p
titel. Het aristocratisch-javaansche in haar wezen ;
wordt verzacht door een ietwat weemoedigen glim-
l lach en opgeluisterd door oogen waaruit een mooie ‘
ziel tot ons spreekt.
De bedoeling die mr. Abendanon met deze belang- -
rijke uitgave had was niet om enkel een platonische
i bewondering voor het nobel streven van het jonge
meisje te kweeken, maar ook·om die bewondering A ,
i zich te doen uiten in een [/{maf: de oprichting van
een kost- en dagschool voor dochters van inlandsche ·