HomeKartiniPagina 37

JPEG (Deze pagina), 891.25 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

I · KARTINI. 35
Als ingenieur, als houtvester, zouden energieke,
intelligente Inlanders op hun plaats zijn en ook
veel goeds kunnen doen en voor `t gouverne-
ment èn voor de bevolking.
Dat dan Nederland de zonen en doehteren van ~
java in de gelegenheid stelle, zich bekwaamheden
te verwerven die hen in staat zouden stellen hun
land en volk tot geestesontuikkeling en grooten
bloei te brengen -Neêrland tot sieraad en eer!"
_ In de ruim acht jaren die verstreken zijn sedert
l Kartini dit programma opstelde is er wel iets in haar _
I geest veranderd. Het aantal scholen tot opleiding van
I inlandsche ambtenaren werd kort geleden met drie
_ F vermeerderd. Ook is in 1909 een school tot opleiding
van inlandsche rechtskundigen geopend. Het stelsel
der mazgrmgs- jongelui van goeden huize diejaren-
lang als volontairs op gouvernementsbureaux dienen
in de hoop om met een slappen rug en wat protec-
I tie eindelijk wel een baantje te zullen krijgen -­- is,
I officieel althans, veroordeeld en afgeschaft. Tal van
I inlandsche medici stroomen - niet met gouverne-
I mentssteun doch geheel uit eigen kracht - naar
X. ·· Nederland om er" hun studiën te voltooien en den
I artstitel te verwerven. Uit dit alles blijkt, hoe goed
I de bezielde schrijfster de teekenen des tijds en haar
I volk begrepen had. jammer maar dat zoo veel van
I I wat door haar begeerd en aanbevolen werd nog
I steeds tot de vrome wenschen behoort.
I V.
I Het is meer dan een alledaagsche plichtpleging
indien ik beweer dat mr. j. H. Abendanon met het
I uitgeven van l{artini's geestelijke nalatenschap een
1
u
l
,.1 té;