HomeKartiniPagina 34

JPEG (Deze pagina), 953.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

[ " ' gw'.
i
g i
E WM K KARTINI. g A i
l
meer zijn, die bij het lezen van deze woorden van { · l
schaamte behoeven te blozen.
_. Veel van hetgeen zooeven werd aangehaald uit ·
gl Kartini`s denkbeelden over de opvoeding der ja- I
vaansche vrouw werd niet ontleend aan haar brieven l `
j maar aan een 1z0z‘«z die zij in januari toog op verzoek [
van mr. j. Slingenberg samenstelde en die achter de i
Q brieven werd afgedrukt. In die nota, aan het hoofd *
è waarvan zij haar geliefde leuze: ,,Geef den javaan ;
E opvoeding!" schreef, heeft zij vollediger en met meer
samenhang dan in haar brieven, haar beschouwingen 5
over het opvoedingsvraagstuk samengevat. Men kan
F er uit leeren hoe verlicht, maar hoe verstandig tevens, i
zij oordeelde over hetgeen de zorg voor Insulinde’s
toekomst vereischte. Niet alleen aan hetgeen haar het
ï_ naast aan het hart lag, de opvoeding der meisjes, i
sprak zij zich in die nota uit, ook verschillende belang- Q ‘
_ rijke onderdeelen van de opleiding der mannelij ke jeugd L
werden door haar behandeld met een beslistheid en een l
Q kennis van zaken, die men eer bij een staatsman I
J van rijperen leeftijd, dan bij een 23-jarige javaansche ‘
, zoeken zou. Enkele aanhalingen mogen mijn oor-
deel staven. v
ä ,,l£r moesten meer hoofdenscholen komen, een
l op Batavia, Semarang en Soerabaja en een school _
, speciaal voor Djaksa’s (lnlandsche officier van j
justitie), waar de jongelieden geheel voor dien ,
f tak van dienst worden opgeleid. De Nederlandsche j
_ taal zij ’t voermiddel op al die scholen. Er melden K
ieder jaar geregeld meer leerlingen, wel vijfmaal
i meer, zich aan voor hoofdenscholen dan er plaatsen
beschikbaar zijn. Als er meer zulke scholen kwamen,
zouden in de naaste toekomst de ambtenaren ge-
, recruteerd kunnen worden enkel uit leerlingen · .